Номер
8513
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”, публикувани в РОП на АОП под номер 00042-2015-0019

Предварителен контрол

Решение (238.42 KB) Удостоверение за време

Обявление (384.95 KB) Удостоверение за време

Документация (1.4 MB) Удостоверение за време

Приложения към документация:

Приложения 1-12, 14.zip (356.65 KB) Удостоверение за време

Приложение 13.zip (165.65 MB) Удостоверение за време

Доклад предварителен контрол (62.42 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (88.76 KB) Удостоверение за време

Разяснение №2 по документацията (66.32 KB) Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (582.17 KB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (608.89 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 от работата на комисията (8.01 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (240 KB) Удостоверение за време

Промяна на датата за отваряне на ценовите оферти (204.64 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите (1.67 MB) Удостоверение за време

Протокол №3 от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите (2.97 MB) Удостоверение за време

Протокол №4 от работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите (1.49 MB) Удостоверение за време

Решение за класиране и определяне на изпълнител (839.98 KB) Удостоверение за време

Информация за връщане на гаранциите за участие (109.23 KB) Удостоверение за време

Договор Д-29/17.06.2016г. (1.33 MB) Удостоверение за време

Обявление за възложена поръчка (222.37 KB) Удостоверение за време