Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

Дата на създаване на електронната преписка Наименование
7464 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи за целите на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” публикувана под номер 00042-2014-0011 в Регистъра на обществените поръчки
7898 Публична покана с предмет „Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID номер: 9037396
7964 Публична покана с предмет: „Текущ ремонт на работни кабинети и общи части в сградите на МТИТС, ул. „Дякон Игнатий” № 11 и ул. „Гурко”№ 5“, публикувана в РОП на АОП с ID: 9038390
7939 Публична покана с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП с ID: 9038997
8070 Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с ID:9039706
8131 Публична покана с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП с ID: 9040212
8219 Публична покана с предмет „Изготвяне на технически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041381
8220 Публична покана с предмет „Изготвяне на екологичен анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041377
8221 Публична покана с предмет „Изготвяне на правен анализ и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София, както и обобщаване и анализиране на изводите, констатациите и/или препоръките по останалите анализи (технически, финансово-икономически и екологичен анализ), управление и координиране на дейностите по изпълнение на правния, финансово-икономическия, техническия и екологичен анализ“, публикувана в РОП с ID: 9041394
8222 Покана с предмет „Изготвяне на финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041386