Пазарни консултации

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование
1984 Пазарна консултация | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Абонамент за поддръжка на сървърната и мрежова инфраструктура на МТИТС, чрез доставка на сервизни пакети и софтуерни лицензи“
Номер в РОП:
1821 Пазарна консултация | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“
Номер в РОП:
1783 Обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране на строеж: „Реконструкция на административната сграда на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – ул. „Дякон Игнатий“ № 11“
Номер в РОП:
1299 Изготвяне на Техническо задание за изпълнение на „Реконструкция и модернизация на централната климатична инсталация в 18-етажната административна сграда на МТИТС, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11“
Номер в РОП:
329 Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни формати за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
Номер в РОП:
290 Покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път
Номер в РОП:
267 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти"
Номер в РОП:
131 Покупка на малък кораб за специализирани измервания
Номер в РОП: