Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование
1992 Публично състезание | Възложена Oбществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0011
1979 Договаряне без предварително обявление | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав по ркм 610 до ркм 374.100”
Номер в РОП: 00042-2019-0012
1912 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и актуализация на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавни концесии на обекти – публична държавна собственост
Номер в РОП: 00042-2019-0009
1898 Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализиране на програмния код на системата за документооборот EVENTIS R7/2016 с всички подобрени функции, добавяне на нови модули, създаване на криптирани копия със защита и контрол на достъпа до резервните и 12 (дванадесет) месечна поддръжка на системата"
Номер в РОП: 00042-2019-0007
1895 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 00042-2019-0013
1894 Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0008
1884 Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0005
1854 Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС

Номер в РОП: 00042-2019-0010
1810 Публично състезание | Прекратена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“
Номер в РОП: 00042-2019-0006
1751 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии за 2018 година“
Номер в РОП: 9088517