Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

Дата на създаване на електронната преписка Наименование
4790 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
5408 Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обосновка на концесия, концесионни анализи и проекти на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София и на гражданско летище за обществено ползване Балчик” с три обособени позиции, публикувана в РОП по номер 0042-2012-0006
5672 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор"
5688 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
5981 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подпомагане на управляващия орган на Оперативна програма Транспорт 2007-2013 г. при подготовката на следващата оперативна програма за периода 2014-2020 г.” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”; Обособена позиция № 2: „Оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”
6043 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на логистиката във връзка с реализирането на дейности 2, поддейност 2.2, дейност 3, дейност 4 и дейност 5, поддейност 5.1 по проект „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служителите в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт”,
6067 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка, организация и провеждане на публични събития за нуждите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.,
6101 Публичната покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи - правен, технически и финансово-икономически, за обект „Пристанищен терминал „Русе-изток”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”, проекти на обосновка на концесията по чл. 21 от Закона за концесиите и концесионен договор”, публикувана в РОП под № 9011196
6223 Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията находящи се в: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11; гр. София, ул. „Гурко” № 5 и № 6; гр. София ул. ”Самуил” № 79; гр. Видин, ул. „Батенберг” № 8; гр. София, район Сердика, ул.202 и с. Долни Лозен", публикувана с уникален код 9013018 на Портала за обществени поръчки
6255 Публична покана с предмет „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в Портала на АОП под № 9013558