Вътрешен конкурентен избор

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование
2304 Вътрешен конкурентен избор | Отворена Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-24/20.11.2019 г.
Номер в РОП:
2255 Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по международни/арбитражни дела за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по условията на Рамково споразумение на ЦОП с рег. № СПОР-8/04.06.2020 г.“ - публикувана под № 1739 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2185 Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. – публикувана под № 2056 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2184 Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. – публикувана под № 2036 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2183 Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/02.06.2020 г. публикувана под № 2042 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2137 Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
по Рамково споразумение с рег. № СПОР-24/20.11.2019 г.

Номер в РОП:
2126 Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”,
по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/22.11.2019 г. - публикувана под № 1711 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Номер в РОП:
2047 Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-23/13.11.2019 г. публикувана под № 1694 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1991 Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г. публикувана под № 1639 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1955 Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП: