Номер
8035
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа“ по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № К10-31-1/07.09.2010 г., публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0006

Предварителен контрол

Решение (227.02 KB) Удостоверение за време

Обявление (369.13 KB) Удостоверение за време

Документация (18.35 MB) Удостоверение за време

Документация (2.09 MB) Удостоверение за време

Доклад – предварителен контрол (66.82 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (159.97 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (144.96 KB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови предложения (117.65 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (936.21 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (227.14 KB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-83/29.06.2015 г. (138.3 KB) Удостоверение за време

Договор Д-44/31.07.2015 г. (1.14 MB) Удостоверение за време

Приложения към договор - част 1 (43.78 MB) Удостоверение за време

Приложения към договор - част 2 (17.01 MB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (100.01 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (99.66 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-44 от 31.07.2015 г. (177.03 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0006_D_44_2015.pdf (77.44 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0006_D_44_2015.pdf (77.53 KB) Удостоверение за време