Номер
8688
Дата на публикуване

Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г. на ЦООП с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда”