Номер
8721
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност по проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, публикувана под номер 00042-2010-0015 в Регистъра на обществените поръчки