Номер
8221
Дата на публикуване

Публична покана с предмет „Изготвяне на правен анализ и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София, както и обобщаване и анализиране на изводите, констатациите и/или препоръките по останалите анализи (технически, финансово-икономически и екологичен анализ), управление и координиране на дейностите по изпълнение на правния, финансово-икономическия, техническия и екологичен анализ“, публикувана в РОП с ID: 9041394