Номер
8070
Дата на публикуване

Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с ID:9039706