Номер
7939
Дата на публикуване

Публична покана с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП с ID: 9038997

Покана (220.91 KB)Удостоверение за време

Приложения към поканата:

Приложение № 1 – Списък на автомобилите, ползвани от МТИТС (523.61 KB)Удостоверение за време

Приложение № 2 – Техническа спецификация  (30 KB)Удостоверение за време

Приложение № 3 - Идентификация на участника – образец (38 KB)Удостоверение за време

Приложение № 4 - Ценово предложение – образец (29.5 KB)Удостоверение за време

Приложение № 5 – Проект на договор (58.5 KB)Удостоверение за време

Разяснение № 1 (135.84 KB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (747.15 KB) Удостоверение за време

Съобщение (12 KB) Удостоверение за време