Номер
7964
Дата на публикуване

Публична покана с предмет: „Текущ ремонт на работни кабинети и общи части в сградите на МТИТС, ул. „Дякон Игнатий” № 11 и ул. „Гурко”№ 5“, публикувана в РОП на АОП с ID: 9038390

Покана (227.32 KB) Удостоверение за време

Приложения към поканата:

Приложение № 1 – Техническа спецификация (33 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 – Инвестиционен проект за ремонта на ХVІІ-ти етаж в сградата на ул.”Дякон Игнатий” №11 (13.9 MB) Удостоверение за време

Приложение № 3 - Ценова оферта по приложена количествена сметка – образец (99.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4 – Проект на договор (79.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 5 - Идентификация на участника – образец (31.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 6 – Списък на екипа от ключови експерти, отговарящи за изпълнение на предмета на поръчката – образец (36 KB) Удостоверение за време

Приложение № 7 – Декларация, че участникът е запознат с условията и обема на поръчката - образец (26 KB) Удостоверение за време

Приложение № 8 – Техническо предложение – образец (29.5 KB) Удостоверение за време

Разяснение № 1 (33.24 KB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (4.4 MB) Удостоверение за време

Договор (5.46 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9038390_D_21_2015.pdf (80.57 KB) Удостоверение за време

ID_9038390_D_21_2015.pdf (80.96 KB) Удостоверение за време

ID_9038390_D_21_2015.pdf (80.96 KB) Удостоверение за време

ID_9038390_D_21_2015.pdf (80.96 KB) Удостоверение за време

ID_9038390_D_21_2015.pdf (80.52 KB) Удостоверение за време

Информация за приключил договор Д-21/2015 (249.4 KB) Удостоверение за време