Номер
7464
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи за целите на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” публикувана под номер 00042-2014-0011 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хардуерно оборудване и софтуерни лицензи за целите на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса”

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер 00042-2014-0011 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

1. Решение (294.66 KB)

2. Обявление (1.48 MB)

3. Документация (1.33 MB) (16.17 MB)

4. Отваряне на ценови предложения (32.04 KB)

5. Заповед (855.57 KB) 03.10.2014

6. Протоколи (5.41 MB) 03.10.2014

7. Информация за гаранция за участие (72.42 KB) Удостоверение за време

8. Договор (1.09 MB)Удостоверение за време

9. Информация за гаранция за участие (73.46 KB)Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0011_D_32_2014.pdf (77.46 KB)Удостоверение за време

00042_2014_0011_D_32_2014.pdf (77.87 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0011_D_32_2014.pdf (77.22 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0011_D_32_2014.pdf (77.41 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор (2.13 MB) Удостоверение за време