Номер
6101
Дата на публикуване

Публичната покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи - правен, технически и финансово-икономически, за обект „Пристанищен терминал „Русе-изток”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”, проекти на обосновка на концесията по чл. 21 от Закона за концесиите и концесионен договор”, публикувана в РОП под № 9011196

Валидността на публичната покана е със срок 04.02.2013 г.

Анекс към Договор Д-18/2013 (7.23 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9011196_D_18_2013.pdf (79.69 KB) Удостоверение за време