Номер
6067
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка, организация и провеждане на публични събития за нуждите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.,

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Подготовка, организация и провеждане на публични събития за нуждите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.,

Обществената поръчка е публикувана под номер  00042-2012-0024 в Регистъра на обществени поръчки на АОП.

 

1. Решение (1.2 MB)

2. Обявление (948.52 KB)

3. Документация  (2.62 MB) (624.5 KB)

4. Решение за промяна (2.41 MB)

5. Документация след решение за промяна (3.18 MB)  (655 KB)

6. Разяснение № 1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (640.05 KB)

7. Разяснение № 2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (51.03 KB)

8. Разяснение № 3 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (426.82 KB)

Предстои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Подготовка, организация и провеждане на публични събития за нуждите на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.”

Заседанието за отварянето на плика с предлагана цена на допуснатите участници в горепосочената обществена поръчка ще се проведе на 15.03.2013 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на следния адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9.

Заседанието за отварянето на плика с предлагана цена на допуснатите участници в горепосочената обществена поръчка, предвидено да  се проведе на 15.03.2013 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на следния адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9 се отлага. Допълнително ще се обяви дата и час.

19.03.2013 г.

Предстои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Подготовка, организация и провеждане на публични събития за нуждите на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.”

Заседанието за отварянето на плика с предлагана цена на допуснатите участници в горепосочената обществена поръчка ще се проведе на 20.03.2013 г. от 11:00 ч. в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на следния адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, етаж 1, зала №1.

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2012_0024_D_27_2013.pdf (104.71 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0024_D_27_2013.pdf (75.25 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0024_D_27_2013.pdf (75.42 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0024_D_27_2013.pdf (104.25 KB) Удостоверение за време

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (235.19 KB) Удостоверение за време

Информация за възстановена гаранция (12.19 KB) Удостоверение за време