Номер
5981
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подпомагане на управляващия орган на Оперативна програма Транспорт 2007-2013 г. при подготовката на следващата оперативна програма за периода 2014-2020 г.” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”; Обособена позиция № 2: „Оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Подпомагане на управляващия орган на Оперативна програма Транспорт 2007-2013 г. при подготовката на следващата оперативна програма за периода 2014-2020 г.” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”;
Обособена позиция № 2: „Оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”

Обществената поръчка е публикувана под номер 00042-2012-0020 в Регистъра на обществени поръчки на АОП.

В Решението за откриване на процедурата е допусната техническа грешка, като е маркирано полето „Проект на решение”, а следва да се счита за маркирано полето „Решение за публикуване”.

 

1. Решение (2.38 MB)

2. Обявление (3.41 MB)

3. Документация (2.91 MB) (2.56 MB)

4. Решение за промяна

5. Документация след решение за промяна (20.69 MB) (2.65 MB)

6. Разяснение № 1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (134.91 KB)

7. Отговор във връзка с постъпило искане за удължаване на срока за подаване на оферти (527.78 KB)

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2012_0020_D_30_2013.pdf (105.18 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0020_D_31_2013.pdf (104.38 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0020_D_30_2013.pdf (76.42 KB)Удостоверение за време

00042_2012_0020_D_31_2013.pdf (75.63 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № Д-30/17.06.2013г.

d_30_2013_KPP.pdf (232.84 KB) Удостоверение за време

D_31_2013.pdf (186.77 KB) Удостоверение за време

Информация за възстановена гаранция (184.72 KB) Удостоверение за време