Номер
5408
Дата на публикуване

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обосновка на концесия, концесионни анализи и проекти на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София и на гражданско летище за обществено ползване Балчик” с три обособени позиции, публикувана в РОП по номер 0042-2012-0006