Номер
4790
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

1. Решение (1.19 MB)

2. Обявление (4.04 MB)

3. Документация (873.96 KB)

4. Разяснение № 1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (737.72 KB)

5. Разяснение № 2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (1.49 MB)

6. Разяснение № 3 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (789.96 KB)

7. Разяснение № 4 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (551.22 KB)

8. Покана за отваряне на ценови оферти (55.14 KB)

Информация за изпълнен договор – № Д-67 от 07.12.2011 г. (178.94 KB) Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2011_0004_D_67_2011.pdf (77.71 KB) Удостоверение за време

Информация за освобождаване на банкова гаранция (23.5 KB) Удостоверение за време