Отдаване под наем на част от имот чрез търг с тайно наддаване - ресторант, находящ се на осемнадесетия етаж на ул. „Дякон Игнатий” № 11

на основание чл.16, ал. 2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  Заповед № РД-08-329/23.08.2017 г.