Покана за участие в търг за отдаване под наем на кафе-бюфет

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Заповед № РД-08-137/21.05.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост. Обектът, който ще се отдава под наем е кафе-бюфет с площ  24,49 кв. м., находящ се на партерния етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11.