Повторна покана към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи за „Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Български морски квалификационен център” ЕАД”

Целта на процедурата е да се изберат 5 (пет) финансови институции, които да предоставят финансови услуги на „БМКЦ” ЕАД. Съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия(ППЗПП), „БМКЦ” ЕАД сключва договори за финансови услуги „въз основа на публично обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност”.