Продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“

На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Решение № 760 от 08 декември 2017 г. на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“) и Заповед № ПД–29 от 05.02.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията