Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № РД-08-454/02.09.2022г.