Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Министерството на транспорта и съобщенията на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № РД 08 - 221/05.05.2023 г. провежда търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост. Обектът, който ще се отдава под наем, е „кафе-бюфет“ с обща площ от 24,49 кв. м., разположен на партерния етаж на ул. „Дякон Игнатий“ № 9, сградата Министерството на транспорта и съобщенията.