Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура

На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Решение № 759 от 25 октомври 2023 г. на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“) и Заповед № ПД–18 от 22.01.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията