Обява с предмет: "Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година"

Вид
Събиране на оферти с обява
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Удължен срок за подаване на документи
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

чл. 188, ал. 2 от ЗОП

ID № на Информацията за удължаване  9077455

Номер в РОП
9077140