Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализирани юридически писмени преводачески услуги по международни/арбитражни дела за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по условията на Рамково споразумение на ЦОП с рег. № СПОР-8/04.06.2020 г.“ - публикувана под № 1739 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Вид
Вътрешен конкурентен избор
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка

Забележка: Вътрешният конкурентен избор е по чл. 82, ал. 1 от ЗОП.