Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-24/20.11.2019 г.

Вид
Вътрешен конкурентен избор
Статус
Отворена
Дата на създаване на електронната преписка

Забележка: Процедурата на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/ )