Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и актуализация на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавни концесии на обекти – публична държавна собственост

Вид
Открита процедура
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Номер в РОП
00042-2019-0009

със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Пристанищен терминал Видин-център“;

Обособена позиция № 2: „Пристанищни терминали Русе Изток 1 и Русе Изток 2“;

Обособена позиция № 3: „Пристанищен терминал Русе Запад“;

Обособена позиция № 4: „Пристанищен терминал Бургас Изток 1“;

Обособена позиция № 5: „Пристанищни терминали Варна Изток и Варна Запад“;

Обособена позиция № 6: „Фериботен комплекс Варна“,

и проекти на обосновка на концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, документация за концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, включително проект на концесионен договор по чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК и проект на решение за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК