Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав по ркм 610 до ркм 374.100”

Вид
Договаряне без предварително обявление
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Строителство
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Номер в РОП
00042-2019-0012