Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”,
по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/22.11.2019 г. - публикувана под № 1711 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Вид
Вътрешен конкурентен избор
Статус
Отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи

Забележка: Вътрешният конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП се провежда, чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/)