Oбществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

Вид
Публично състезание
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Номер в РОП
00042-2019-0011

Електронна връзка с публикуваните пазарни консултации“ на интернет адрес:
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1821