Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование
1198 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0004
1165 Събиране на оферти с обява | Прекратена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година“
Номер в РОП: 9075446
1137 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили“
Номер в РОП: 00042-2018-0005
1091 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11”

Номер в РОП: 9074734
1074 Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0003
1037 Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дизайн, разработване, внедряване и верификация на EUCISE2020 адаптер в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата и съпровождащи услуги по време на демонстрационната фаза на обмен на данни" по проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“(EUCISE 2020)
Номер в РОП: 00042-2018-0002
941 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“
Номер в РОП: 9071354
928 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен) за предоставяне на концесия върху обект „Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг. или с пътниковместимост до 19 седалки“ и проекти на обосновка на концесията по чл. 21 от ЗК, решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 39 от ЗК, документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия и концесионен договор“

Номер в РОП: 9071049
915 Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“
Номер в РОП: 00042-2017-0014
879 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9070212