Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование
1420 Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“

Номер в РОП: 00042-2019-0003
1419 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС"

Номер в РОП: 00042-2018-0008
1391 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи”

Номер в РОП: 00042-2018-0010
1375 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура на МТИТС“
Номер в РОП: 00042-2018-0006
1361 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни методи“
Номер в РОП: 9079841
1340 Открита процедура | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“
Номер в РОП: 00042-2018-0007
1314 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Разработване на проект на концепция за развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност и изграждане на мобилни мрежи от 5-то поколение (5G) с времеви хоризонт 2025 г.“
Номер в РОП: 9078748
1264 Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 0042-2019-0002
1242 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява с предмет: "Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година"
Номер в РОП: 9077140
1238 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на консултант, осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 9077139