Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование
411 Открита процедура | Възложена Изготвяне на доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при следните самостоятелно обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на окончателен доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и Общ генерален план за транспорта“ и
Обособена позиция № 2: „Изготвяне на първи доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Номер в РОП: 00042-2017-0005
389 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Участие в провеждането на конкурси за назначаване на служители в дирекция „Звено за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 9060468
354 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
Номер в РОП: 9059892
328 Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Покупка на маркиращ кораб“
Номер в РОП: 00042-2017-0002
315 Събиране на оферти с обява | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9058904
313 Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“

Номер в РОП: 00042-2017-0001
308 Събиране на оферти с обява | Възложена Покана за представяне на оферта с предмет: „Надграждане на използваната в момента информационна система за документооборот и управление на работния поток „EVENTIS R7/2011“ с версия “EVENTIS R7/2016“
Номер в РОП:
297 Събиране на оферти с обява | Прекратена Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ)
Номер в РОП:
277 Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Надграждане и развитие на Географска информационна система на МТИТС“
Номер в РОП: 9058085
274 Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на дирекция КПП – Управляващ орган на ОПТТИ 2014-2020”
Номер в РОП: 00042-2016-0005