Търгове

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № РД-08-454/02.09.2022г.

Покана за участие в търг за отдаване под наем на кафе-бюфет

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал.

Отдаване под наем на част от имот чрез търг с тайно наддаване - ресторант, находящ се на осемнадесетия етаж на ул. „Дякон Игнатий” № 11

на основание чл.16, ал. 2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  Заповед № РД-08-329/23.08.2017 г.