Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващата сървърна инфраструктура чрез надграждане на налични и закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови сървъри, софтуер за виртуализация, разширение и свързване на дискови масиви, разширение на лицензи за Wi-Fi контролера, доставка и монтаж на 4 броя нови AP, доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника, работна станция за инсталиране на приложения и закупуване на мултимедии за нуждите на дирекциите в МТИТС”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0004

Вид
Открита процедура
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Номер в РОП
00042-2016-0004

със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Надграждане на съществуващи сървъри, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, разширение на съществуващи дискови масиви за съхраняване на данни, надграждане до последна версия и закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда. Разширение на лицензи за Wi-Fi контролера, доставка и монтаж на 4 броя нови АР.

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на периферна и офис техника

Обособена позиция 4: Доставка, инсталиране и настройки на работна станция за инсталиране на приложения