Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на авиационни събития
Голям размер
Дейност

Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) е създадено през ноември 2001 г. на основание на изискванията на: Анекс 13 за разследване на авиационни произшествия и инциденти на Международната конвенция за гражданско въздухоплаване, Директива 94/56 на ЕС за фундаменталните принципи за разследване на авиационни произшествия и инциденти и Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия от 27.01.1999 г. на министъра на транспорта.

През 2004 г. е изменен и допълнен Законът за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и е създаден чл. 16г, с който се регламентира създаването на Специализирано звено за разследване на авиационни събития. В последствие, при изменение и допълнение на ЗГВ този член е формулиран като 16ж.

Основните функции на СЗРАС съгл. чл.16ж. на ЗГВ са:

 1. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития - авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
 2. Организира, участва и ръководи разследването във връзка с безопасността;
 3. Съхранява документацията от разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития;
 4. Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития;
 5. При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие;
 6. Събира и анализира данни за авиационната безопасност в съответствие с чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на съвета от 20 октомври 2010 г.

Основните цели на разследването на авиационни събития и от кого се извършва то са описани в чл. 142 на ЗГВ.

Създаването на СЗРАС и свързаните с това промени в ЗГВ са отразени в чл. 35, ал. 3 на Устройствения правилник на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в изменения и допълнен вариант на Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия, която детайлно указва реда и органите за разследване на авиационни събития, както и техните права, задължения и отговорности.

Дейността на СЗРАС се ръководи от ръководител, инспектор по разследване. Понастоящем щатът на СЗРАС включва 6 длъжности за специалисти в областта на въздухоплаването.

Основните задачи, по които работи СЗРАС, са следните:

 1. Разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и определяне на препоръки за безопасност;
 2. Превантивна дейност, насочена към подобряване на нивото на безопасност на полетите;
 3. Контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти.

СЗРАС участва в реализиране на програма ECCAIRS - Въвеждане и поддържане на единна европейска система за събиране, обработка и анализ на данни за авиационни събития (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems – ECCAIRS).

СЗРАС е функционална част от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт“ към МТИТС.

 

КОНТАКТИ:

Адрес за кореспонденция:
София 1000
Ул. „Дякон Игнатий” № 9
Министерство на транспорта
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Христо Христов -Директор
Тел.
(02) 9409338, (02) 9371064;
Факс: (02) 9409828
E-mail:
ihristov@mtitc.government.bg

Стефан Петров - главен специалист
Тел. (02) 9409864
GSM:
0886 434 242
E-mail:
spetrov@mtitc.government.bg

Валери Каралийски - главен инспектор
Тел.
(02) 9409214
GSM: 0886 777 998
E-mail: vkaraliyski@mtitc.government.bg

Михаил Каменов - главен инспектор
Тел.
(02) 9409 854
GSM:
0876 481 609
E-mail: mkamenov@mtitc.government.bg

Валери Тодоров - главен инспектор
Тел. (02) 9409 854
GSM: 0876 484 398
E-mail:
vttodorov@mtitc.government.bg

 

GSM за 24-часово докладване на авиационни събития:


0889 601 266 - Христо Христов

 Коментари (0)

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Дейност
Актуално
Важно и полезно
Авиационни събития
Информационни бюлетини и анализи
Окончателни доклади
Архив
Нормативни документи
Анонимно докладване на авиационно събитие
Връзки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed