Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
it.jpg

Интернет страница:  www.esmis.government.bg

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" е създадена с постановление на Министерски съвет N:232 от 28 септември 2009 г. С него се закри Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, която осъществяваше държавното управление в областта на информационните технологии, съобщенията и информационното общество в България, развиваше информационната и комуникационна структура и подпомагаше развитието на мрежите за сигурност и отбрана, осъществяваше политиката по маркоиздаване.

Част от дейността на ДАИТС, свързана с провеждането на политиката в съобщенията, информационните технологии и информационното общество, преминаха към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Новата Изпълнителна агенция „ЕСМИС" развива, поддържа и управлява електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ за нуждите на националната сигурност, както и на централните органи на изпълнителната власт, органите на местната власт и местното самоуправление, осигурява електронни съобщения за управление при бедствия.

Агенцията ще развива и управлява центрове за данни, автоматизирани информационни и управляващи системи, когато такива центрове са изградени в изпълнение на проекти и програми в областта на информационното общество, както и да управлява необходимия преносен капацитет.

Изпълнителна агенция „ЕСМИС" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed