Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Профил на купувача
Информация за обществените поръчки до 14.04.2016 г.
Информация за обществените поръчки до 14.04.2016 г. може да намерите на следния адрес:...
Обща информация за възложителя
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Партиден номер в Регистъра на обществените поръчки - 0042 Официална страница в интернет: https://www.mtitc.government.bg/...
Удостоверяване на време в Профила на купувача
Удостоверението за време е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден...
Процедури
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващата сървърна инфраструктура чрез надграждане на налични и закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови сървъри, софтуер за виртуализация, разширение и свързване на дискови масиви, разширение на лицензи за Wi-Fi контролера, доставка и монтаж на 4 броя нови AP, доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника, работна станция за инсталиране на приложения и закупуване на мултимедии за нуждите на дирекциите в МТИТС”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0004
[19.09.2016]
със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Надграждане на съществуващи сървъри, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, разширение на съществуващи дискови...
„Договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0003
[14.06.2016]
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП Решение за откриване на процедура (123.92 KB) Удостоверение за време Обявление за възложена поръчка (1.99 MB) Удостоверение за време...
Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.“
[18.08.2016]
Обява за събиране на оферти (340.45 KB) Удостоверение за време Техническа спецификация - Приложение № 1 (116.5 KB) Удостоверение за време Техническо предложение /образец/ - Приложение № 2 ...
Покана за подаване на оферта за упражняване на авторски надзор
[01.07.2016]
Покана (1.7 MB) Удостоверение за време Протокол от работата на комисията (1.07 MB) Удостоверение за време Договор с рег. № Д-39/04.08.2016 г. (5.81 MB) Удостоверение за време Приложения...
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на изпълняваните, строително – монтажни работи на строеж: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. ”Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”
[18.05.2016]
Обява за събиране на оферти (2.43 MB) Удостоверение за време Техническа спецификация - Приложение № 1 (118 KB) Удостоверение за време Техническо предложение /образец/ - Приложение № 2 ...
Пазарни консултации
Покупка на малък кораб за специализирани измервания
[22.08.2016]
Съвместно възлагане с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане...
Структури към МТИТС
Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на платежни и свързани услуги, в т. ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др. от кредитна институция” от ДП „РВД”
[17.10.2016]
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-08-428/05.08.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание т. 4. 3  от Правила за избор на изпълнител...
Профил на купувача
Процедури
Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Пазарни консултации
Становища на АОП
Търгове
Структури към МТИТС

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed