Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проекти
1_P3145936.JPG
MTITC_3.jpg
iaaa_logo.jpg
Резултати от общественото обсъждане
Справка на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
[20.10.2016]
Справка (69 KB) на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на...
Справка от общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица
[11.10.2016]
Справка (87 KB) за отразяване на становищата, получени в процеса на обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и...
Справка на постъпилите становища на проекта на Наредба № 37 за авиационните оператори
[11.10.2016]
Справка (15.24 KB) на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба № 37 за авиационните...
Справка за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
[07.10.2016]
Справка (562.35 KB) за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за ...
Справка за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
[10.09.2016]
СПРАВКА (29.03 KB) за отразяване на становищата, бележките и предложенията, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското...
Таблица с постъпилите в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
[30.08.2016]
Таблица (184 KB) с постъпилите в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение...
Таблица с отразени становищата от общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)
[30.08.2016]
Таблица (192 KB) с отразени становищата от общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър...
Таблица на постъпилите становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
[24.08.2016]
Tаблица (72.5 KB) от проведеното публично обсъждане по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и...
1_DSC_1150.JPG
Становища и предложения по проекта на Наредба за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
[05.08.2016]
По проекта на Наредба за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства, в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и...
P2_Building_MTITC.jpg
Становища и предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
[05.08.2016]
По проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана...
1_P3145935.JPG
Таблица с постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Закона за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации
[08.06.2016]
Таблица (139.02 KB) с постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Закона за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура в Министерството на транспорта, информационните...

      12 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed