Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
tir.jpg
Голям размер
Предмет на дейност

Интернет страница: www.rta.government.bg

Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални звена във всички областни центрове в страната.

Агенцията осъществява административното обслужване и контрол на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република България.

Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" е създадена със Закона за автомобилните превози.

Дейността, структурата, организацията на работата и числеността на персонала на Агенцията са определени с Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", приет с ПМС № 69 от 29.03.2002 г., обн., ДВ, бр. 36 от 9.04.2002 г., в сила от 9.04.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г., в сила от 23.07.2002 г., изм., бр. 15 от 14.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 82 от 16.09.2003 г., изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 22.06.2004 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., изм. и доп., бр. 2 от 6.01.2006 г., бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 26.05.2006 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-08-286/02.06.2015 г. относно Утвърждаване на промени в републиканската транспортна схема /РТС/

 

ЗАПОВЕД № РД-08-646 / 25.11.2014 г. за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2015 г., предназначени за „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и „Евро VI сигурен” автомобили

ЗАПОВЕД № РД-08-629 / 11.11.2013 г. за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2014 г., предназначени за „Евро III сигурен”, „Евро IV сигурен”, „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и „Евро VI сигурен” автомобили

ЗАПОВЕД № РД–08–678/14.11.2012г. за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2013 г., предназначени за „Евро III сигурен”, „Евро IV сигурен” и „Евро V сигурен” автомобили

ЗАПОВЕД № РД–08–551/15.11.2011 г. за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2012 г., предназначени за “Евро III сигурен”, “Евро IV сигурен” и „Евро V сигурен” автомобили

 

Списък с разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2012 г.

Предмет на дейност
Харта на клиента
Контакти
Структура
Устройствен правилник
Документи
Административни услуги
Полезни връзки
Карта

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed