Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Транспорт
    -Политики
        -Стратегически документи
    -Програми и проекти
        -Оперативна програма "Транспорт"
        -Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г.
        -Програма ИСПА
        -Фондове на ЕС
        -Инфраструктурни проекти по ИСПА
    -Европейски съюз
        -Европейско законодателство
        -Зелената книга за градски транспорт
        -Европейска визия за океаните и моретата
        -Въпроси и отговори
    -Концесии
        -Подготвяни обекти
    -България и НАТО
        -Основни документи
        -Споразумение
    -Разследване на произшествия
        -Структура
        -Контакти
        -Документи
    -Нормативни актове
        -Закони
        -Наредби
            -Автомобилен
            -Въздушен
            -Железопътен
            -Воден
        -Проекти
        -Правилници
        -Инструкции
        -Тарифи
    -Други актове
    -Права на гражданите

Информационни технологии
    -Актуално в ИТ
    -Политики
        -Документи на Европейския съюз
        -Информационно общество
            -Документи на ЕС
            -Стратегически документи
            -WSIS
        -Политика в областта на широколентовия достъп
        -Отворени данни
        -Интернет управление
            -ICANN
            -EuroDIG
            -SEEDIG
            -Домейн .бг
            -OSCE
            -OECD
        -Съвет на Европа
            -Документи
            -Събития
    -Програми на ЕО
        -Хоризонт 2020
        -Механизъм за свързване на Европа
        -7-ма рамкова програма
        -Програма "Подкрепа за ИКТ политики"
    -Обществени Консултации
    - Нормативни актове
        -Закони
        -Наредби
        -Проекти
    -Платформа за ИКТ стандарти
    -Архив

Електронно управление
    -Секретариат на съвета за електронно управление
    -Съвет за мрежова и информационна сигурност
    -Политики
        -Оперативна съвместимост
        -Информационна сигурност
        -Електронна идентификация и удостоверителни услуги
    -Проекти
        -Проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии” № К13-22-1/05.03.2014 г.
        -Проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство"
с рег. № К11-32-1/20.9.2011 г.
    -Съвет по вписвания
        -Обществено обсъждане
    -Нормативни актове
        -Закони
        -Подзаконови актове
    -Документи и процедури
    -Европейската гражданска инициатива

Съобщения
    -Електронни съобщения
    -Пощенски услуги
    -Нормативни актове
        -Проекти
    -Съвет по националния радиочестотен спектър
    -Специализиран експертен съвет по маркоиздаване
    -Маркоиздаване
        -Валидиране на нови пощенски марки
        -История на маркоиздаване
        -Изваждане от употреба на пощенски марки

За министерството
    -Министър
    -Политически кабинет
    -Администрация
    -Декларации

Новини
    -Интервюта
    -Връзки с обществеността и протокол

Предстоящи събития

Дружества
    -Държавни предприятия
    -Второстепенни разпоредители
    -Изпълнение на ПМС 127/ 27.05.2013 г.

Анкети

Контакт

Бюджет
    -Месечни отчети

За граждани
    -Административно обслужване
    -Достъп до информация

Кариери
    -Конкурси
    -Стажантски програми
    -Дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина

Обществено обсъждане
    -Резултати от общественото обсъждане

Профил на купувача
    -Процедури
    -Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
    -Пазарни консултации
    -Становища на АОП
    -Търгове
    -Структури към МТИТС

Профил на купувача до 14.04.2016 г.
    -Становища от АОП
        -Предварителен контрол
    -Предварителни обявления
    -Процедури
        -Процедури по чл.93б от ЗОП
    -Публични покани
    -Търгове
    -Структури към МТИТС
    -Процедури до 01.10.2014 г.

Инспекторат

Антикорупция

Връзки
    -Държавни институции
    -Второстепенни разпоредители
    -Неправителствени организации
    -Браншови организации
    -Международни организации
    -Държавни предприятия
    -Други

Е-Правителство

Персонален достъп

Автомобилен транспорт

Железопътен транспорт
    -Изпълнителна агенция "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
    -Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

Въздушен транспорт
    -Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
    -Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Воден транспорт
    -Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
    -Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
    -Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

ИТ и съобщения

Актуално за министерството

Харта

Административни услуги

Политика в областта на широколентовия достъп

Концесии - Актуално

Регистрация за събитие

Ден на транспортния работник

Ден за безопасен Интернет

България в Шенген

Ден на железничаря

Киберзима 2011

Антикорупция - предприети действия

Стратегия за пътна безопасност

Общоевропейските телефонни номера за услуги със социална значимост 116

Световния ден на телекомуникациите и информационното общество

Открито управление

Цифрова България

Информационно-разяснителната компания за националния референдум

Обществен съвет

Европейска година на гражданите

Електронни съобщения

Приветствие

Термини на информационното общество

Система за Online резервации и издаване на билети

Инициатива "Часът на Земята"

Отворени данни
    -Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
    -Законова рамка
    -Политика на ЕС по отворени данни
    -Обществени консултации
    -Проучване и анализ в областта на отворените данни
    -Събития
    -Обучения
    -Конкурси

Европейски диалог по Интернет управление (EuroDIG)

150-години от основаване на Международния съюз по далекосъобщения

Концесия на летище София

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.