Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Участие на представител на Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) в 9-та среща на Управляващия Комитет на Европейския координационен център на системите за докладване на авиационни събития (ECCAIRS) 10.11.2006
Голям размер

 

 

Представител на СЗРАС взе участие в 9-та среща на Управляващия Комитет на програма ECCAIRS, проведена на 19 и 20 октомври 2006 г. в гр. Петенаско, Италия. На срещата бяха разисквани следните основни въпроси:

 1. Текущо състояние на европейската програма ECCAIRS за докладване на авиационни събития.
 2. Нови моменти в политиката на Европейския съюз по отношение на разследването на авиационни събития и докладването им и преглед на прилагането на Директива 2003/42 на ЕС за докладване на авиационни събития в страните членки на ЕС.
 3. Програма ECCAIRS и Европейската агенция за безопасност на авиацията (EASA) и EUROCONTROL.

На заседанието присъстваха представители на органите за разследване на авиационни произшествия, гражданските въздухоплавателни администрации и органите за управление на въздушното движение на страните-членки на ЕС, представители на въздухоплавателните администрации, органите за разследване на авиационни произшествия и органите за управление на въздушното движение на България, Румъния, Швейцария, Исландия и Норвегия, както и представители на ICAO, DG-TREN, EASA, EUROCONTROL, FAA и Европейската Железопътна Агенция (ERA).

По т. 1 г-н Витсе Пост от Обединения научноизследователски център (JRC) на ЕС очерта най-голямото предизвикателство пред ECCAIRS – интегрирането на данните от националните бази данни в единен репозитор на данните в ЕС, както и разпространението на тези данни за целите на подобряването на безопасността на полетите. Според г-н Пост по-голямата част от държавите-членки вече събират данни за авиационни събития с помощта на ECCAIRS, а JRC е разработил софтуера за интегрирането и разпространението на данните за авиационни произшествия и инциденти. Това прави възможно започването на „стартова фаза” за интегриране и обмен на данни в реална среда. На тази фаза потребителите трябва да решат следните задачи:

1. Европейската Комисия – да осигури необходимите средства (хардуерни и софтуерни) за интегрирането на данните на европейско ниво и да осигури необходимите средства (хардуерни и софтуерни) за разпространението на интегрираните данни до компетентните власти и заинтересованите страни.

2. Държавите - членки – да осигурят събирането, съхраняването и подаването на събраната информация към интегрираната база данни.

3. EASA – да използва данните в съответствие с нейните права.

4. EUROCONTROL – да използват данните за целите на прилагане на неговите права.

Г-н Пост посочи, че от голям практически интерес е факта, че в края на септември 2006 г. е започнала оценка на приложимостта на системата ECCAIRS и за нуждите на докладване на произшествия в системата на морския и железопътния транспорт.  При проведените срещи с ERA и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) е постигната принципна договореност за използването на системата ECCAIRS, след необходимите софтуерни изменения, за нуждите на морския и железопътния транспорт в Европа. Според оценката на г-н Пост и съгласно предварително направените разчети „стартовата фаза” на интегрирането на данните ще продължи около две години – до края на 2008 г. В края на 2008 г. DG-TREN ще направи оценка на интегрирането на данните и ще се вземе решение как да се продължи развитието на този процес в рамките на ЕС. Първия преглед на „стартовата фаза” се очаква да бъде направен на следващото заседание на Управляващия Комитет на ECCAIRS през есента на 2007 г.

По т. 2 на дневния ред отношение взе г-н Филипо Томазело, представител на Генерална Дирекция „Транспорт и енергетика” на Европейската Комисия. Той подчерта, че докладването, разследването на авиационните събития, установяването на причините за тях и набелязването на конкретни мерки за безопасност, изключващи тяхната повторяемост, са един от основните елементи на безопасността на гражданското въздухоплаване, наред с лицензирането на персонала, сертифицирането и поддържането на летателната годност и безопасната експлоатация.  Г-н Томазело очерта основните насоки при формирането на бъдещата политика на ЕС по отношение на два основни аспекта – разследване на авиационни произшествия и докладване на събития в гражданското въздухоплаване. Той подчерта важността на Директива 94/56 за основните принципи при разследване на авиационни произшествия и Директива 2003/42 за докладване на събития в гражданската авиация и посочи необходимостта от тяхното актуализиране от позиция на Европейския съюз, при участието на EASA. Беше изказана идеята от обединяване на двете директиви в общ нормативен акт. Като перспектива бе посочена възможността за създаване на Европейски Борд за Безопасност на Транспорта.

Основният проблем при Директива 2003/42 според г-н Томазело е в Член 8, който се опитва да балансира между интересите на обществения достъп до информация свързана с безопасността, достъпът на органите на съдебното производство до информацията събрана в базите данни и принципите на повишаване на културата на безопасността в гражданското въздухоплаване.

Г-н Томазело подчерта, че предвид изключителната важност на разглежданите въпроси до всички независими органи за разследване на авиационни събития и националните въздухоплавателни администрации ще бъде изпратен въпросник, който да отрази степента на хармонизиране на Директива 94/56 за разследване на авиационни произшествия и Директива 2003/42 за докладване на авиационни събития.

Г-н Томазело подчерта два аспекта с особена важност: създаването на база данни на мерките за безопасност, излъчени от органите за разследване на авиационни произшествия и конкретизиране на отношенията между органите за разследване на авиационни произшествия, националните въздухоплавателни власти, EASA и осигуряване на оптималното и бързо използване на наличните ресурси на ЕС в случай на голямо авиационно произшествие. Първата насока е изключително важна, защото към момента в EASA е в процес на установяване на механизъм, чрез който да се следи за прилагането на мерките за безопасност, излъчени като резултат от разследването на авиационни събития в интерес на повишаване на безопасността на полетите.

Според г-н Томазело използването на данните за авиационни събития за нуждите на анализа е изключително важно условие за подобряване на безопасността на полетите. Единственият неизяснен въпрос е дали към базата данни да се подава и информация, събрана от системите за управление на качеството във въздухоплавателните организации.

Г-н Томазело разгледа въпросите за достъпа на отделните заинтересовани страни до информацията в базата данни ECCAIRS. Той подчерта, че националните въздухоплавателни администрации, органите за разследване и европейските институции трябва да имат пълен и свободен достъп до неидентифицирана информация, докато останалите субекти трябва да имат достъп до информация след като бъде отправено запитване до съответната контактна точка. Това ще стане разбира се при ред и правила, определени в новия Регламент, който се обсъжда в Комитет 3922 относно разпространението на информацията от система ECCAIRS за заинтересованите страни. Г-н Томазело изрази желанието на Европейската Комисия веднага да стартира обмен на данни за авиационните произшествия, при които има загинали.

По т. 3 думата бе дадена на г-н Райнхард Менцел от отдела по авиационна статистика на EASA. Г-н Менцел запозна участниците с новата организационна структура на отдела по авиационна статистика, който ще е основният потребител в EASA на статистическите данни. Г-н Менцел определи основните насоки при използването на системата ECCAIRS в EASA за нуждите на анализа на безопасността на търговската авиация и авиацията с общо назначение.

Г-н Менцел заяви, че в началото на 2007 г. от държавите-членки ще бъде изисквана информация за произшествеността на леката авиация за 2006 г.  Той допълни, че вече в EASA е в ход процедура за преразглеждане на цялата нормативна база, свързана с авиацията с общо назначение.

Интерес за Министерство на транспорта на Република България представлява и новия момент в развитието на програмата ЕCCAIRS, който включва версия за докладване на събития в морския транспорт и приложимостта на системата за целите на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) както и за целите на Европейската железопътна агенция (ERA). Като начало на прилагането на бета версия за морския транспорт се сочи 2007 г.

Прилагането на програмата ECCAIRS на събиране, съхраняване, анализ и обмен на данни за авиационните събития, събитията в търговското корабоплаване и в железопътния транспорт като перспектива ще послужи за създаване на Европейски Борд по Безопасност на Транспорта.

 

Специализирано звено за разследване на авиационни събития.

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed