Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Годишен анализ на авиационните събития и безопасността на полетите за 2007 г. 21.03.2008

 

 

На 21.03.2008 г. Специализираното звено за разследване на авиационни събития към Министерство на Транспорта проведе годишен анализ на авиационните събития и безопасността на полетите. На събитието бяха поканени да присъстват представители на всички търговски авиационни оператори, учебни центрове, летищни оператори, ДП "РВД", ГД "ГВА", ВВС на Р. България, МТ и др. Анализът включваше запознаване с реализираните събития с участие на ВС от българския регистър, събития реализирани в границите на българското ВП, както и причините, довели до тяхното реализиране. Аудиторията бе запозната с единната европейска система за докладване на авиационни събития "ECCAIRS", бе изнесена презентация на тема: "Планиране на действията на въздухоплавателна организация при авиационно произшествие."

На всички присъстващи бе предоставен компакт диск, съдържащ пълния текст на анализа с приложени мултимедийни презентации, както и друга полезна авиационна информация.

Приложение
 Годишен анализ на авиационните събития и безопасността на полетите за 2007 г. (3.77 MB)
Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed