Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
cable   кабел
The media that connects electrical components. Cable consists of a group of mutually insulated conductors usually bound or sheathed together and carrying an electrical or other type of signal. Средство, което свързва електрическите компоненти. Кабелът се състои от група  изолирани проводници, които обикновено са свързани и обвити заедно и пренасят електрически или друг вид заряд.
cable broadband   кабелен  широколентов достъп
In telecommunications, cable Internet access, shortened to cable Internet is a form of broadband Internet access that uses the cable television infrastructure. Like digital subscriber line and fiber to the premises services, cable Internet access provides network edge connectivity (last mile access) from the Internet service provider to an end user. It is integrated into the cable television infrastructure analogously to DSL which uses the existing telephone network. Cable TV networks and telecommunications networks are the two predominant forms of residential Internet access. Recently, both have seen increased competition from fiber deployments, wireless, and mobile networks. В телекомуникациите, кабелен интернет достъп, съкратено   кабелен интернет е форма на широколентов достъп до Интернет, който използва кабелна телевизионна инфраструктура. Подобно на услугите цифрова абонатна линия и оптика  до помещенията , кабелен интернет достъп осигурява мрежова свързаност  (достъп до последна  миля) от доставчика на интернет услуги до крайния потребител. Той  е интегриран в кабелната  телевизионна инфраструктура аналогично на DSL, която използва съществуващата телефонна мрежа. Кабелни телевизионни мрежи и телекомуникационни мрежи са две преобладаващи форми на достъп до Интернет. Отскоро се наблюдава  по-голяма конкуренция от внедрявана оптика , безжични и мобилни мрежи.
cable modem   кабелен модем

A cable modem is a device that enables you to hook up your PC to a local cable TV line and receive data at about 1.5 Mbps. This data rate far exceeds that of the prevalent 28.8 and 56 Kbps telephone modems and the up to 128 Kbps of Integrated Services Digital Network (ISDN) and is about the data rate available to subscribers of Digital Subscriber Line (DSL) telephone service. A cable modem can be added to or integrated with a set-top box that provides your TV set with channels for Internet access. In most cases, cable modems are furnished as part of the cable access service and are not purchased directly and installed by the subscriber.

Кабелният модем е устройство, което ви позволява да свържете вашия компютър към местната кабелна TV линия и да получавате  данни с около 1,5 Mbps. Тази скорост на данните, далеч надхвърля тази на преобладаващите 28,8 и 56 Kbps телефонни модеми и до 128 Kbps от  (ISDN) и е на разположение за абонати на (DSL) телефонна услуга .  Кабелният  модем може да бъде добавен към или интегриран с set-top box , който осигурява на вашия телевизор  канали за достъп до Интернет. В повечето случаи, кабелни модеми са  част от услугата кабелен достъп и не са закупени директно и инсталирани от абоната.
cable tie   кабелна връзка
cache   кеш
Data storage area that provides high-speed access for the system. Пространство за съхранение на данни, което предоставя високоскоростен достъп за системата.
call   1. обаждане, повикване
2. покана за кандидатстване в конкурс
Connection established by means of a public electronic communications service allowing two-way voice communication. Свързване, осъществено чрез обществена електронна съобщителна услуга, позволяваща двупосочни гласови съобщения.
call charges   цени на телефонни разговори
The amount of money that customers have to pay per call. Сумата, която клиентите трябва да заплатят за осъществяване на обаждане.
call divert   пренасочване на повикването

(Call diverting) or Call forwarding,, is a telephony feature of some telephone switching systems which redirects a telephone call to another destination, which may be, for example, a mobile telephone, voicemail box or another telephone number where the desired called party is .

(Прехвърляне на обаждането) или пренасочване на обаждането e телефонна характеристика на някои комутируеми телефонни системи, която пренасочва телефонното обаждане към друга дестинация, като тя може да бъде, например, мобилен телефон, гласова поща или друг телефонен номер, където се намира търсената страна.
call forward   пренасочване на повикването
A service that allows incoming calls to a certain user/subscriber to be forwarded automatically to another user/subscriber. Услуга, която дава възможност входящите повиквания към даден потребител/абонат да бъдат препратени автоматично към друг потребител/абонат.
call waiting   изчакващо повикване
Call waiting is a functionality which lets you know with a soft dual beep tone if someone is trying to call you while you're already on another call. Изчакване на обаждането е функционалност, която ви уведомява с тих звук от двукратно бипкане, ако някой се опитва да ви се обади, докато вече осъществявате друго обаждане.
calling line identification   идентифициране линията на повикването
А function of the network which enables the called subscriber to obtain information about the number of the calling subscriber prior to the commencement of the exchange of information. Функция на мрежата, която позволява на абоната, който получава обаждането да получи информация за номера на обаждащия се абонат, преди да започне обмена на информация.
Calling Line Identification Presentation (CLIP)   предоставяне на идентификация на линията на обаждащия се
A telephone service that provides for subscribers the name and telephone number of a caller, which appear on a display as the call is being received. Телефонна услуга, предоставяща на абонатите името и телефонния номер на обаждащия се, които се появяват на дисплея при получаване на обаждането.
calling party network pays   принцип на разплащане, при който викащата страна заплаща разговора
Payment principle where the caller pays for the conversation. Принцип на разплащане, при който този който се обажда заплаща разговора.
candidate (e-voting)   кандидат (при електронно гласуване)
A voting option consisting of a person/group of persons/a political party. Възможност  за гласуване за едно лице/група от лица/политическа партия.
card key   картов код
An identity card with a chip that stores user data, including the level of access. Идентификационна карта с чип, която съхранява данни за потребителя, включително и нивото му на достъп.
carrier pre-selection (CPS)   избор на оператор на абонаментна основа (преселекция)
This is the process whereby telephone subscribers whose telephone line is maintained by one company, usually a former monopoly provider , can choose to have some of their calls automatically routed across a different telephone company without needing to enter a special code or special equipment.

Предприятията, предоставящи електронни мрежи и услуги, със значително въздействие върху съответния пазар на дребно осигуряват на абонатите си възможност за осъществяване на повиквания чрез избор на оператор на абонаментна основа.

Потребителят предварително определя през кой оператор да минават междуградските и/или международните обаждания. Промяната се прави от обслужващия го оператор в централата и автоматично разговорите минават през избрания/те от него оператор/и, без да е нужно въвеждането на код за избор на оператор.
carrier selection (CS)   избор на оператор (Селекция)
Undertakings providing electronic networks and services with significant influence in the corresponding retail market, they provide their subscribers with the opportunity to make calls by choosing an operator for each call, dialing a code to select the operator.

Предприятията, предоставящи електронни мрежи и услуги, със значително

въздействие върху съответния пазар на дребно осигуряват на абонатите си възможност за осъществяване на повиквания чрез  избор на оператор за всяко повикване, чрез избиране на код за избор на оператор.

Потребителите имат възможност да избират през кой телекомуникационен оператор да провеждат разговори независимо, че имат физическа връзка само към един оператор. Селекцията се извършва с избирането на „код за избор на оператор”. В България кодовете са от вида 010XY. При избиране на номер през селекция потребителят заплаща единствено на оператора, който е избрал.
case sensitive   разграничаване на малки и главни букви
A program’s  ability to distinguish between capital and small letters. Способността на дадена програма да различава големи и малки букви.
cash-on-delivery   наложен платеж
A postal service where the postal package is delivered to the recepient against specified payment. Пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена сума.
casting of the vote   гласоподаване
Entering the vote in the ballot box. Подаване на гласа/вота  в избирателната урна.
cathode ray tube   кинескоп
An electronic device that fires an electron beam across a phosphorous coated tube to illuminate parts of the screen. When many passes are made across the screen, the screen produces an image. CRTs are used in television sets and computer monitors. Електронно устройство, което пренася електронен лъч през тръба с фосфорно покритие, за да освети частите на екрана. Когато премине многократно през екрана, екрана произвежда изображение. Кинескопите се използват за телевизори и монитори на компютри.
cell   клетка
A local area covered by one transmitter in a cellular telephone system. Зона, обхваната от един от предавателите с ограничен обсег на действие в клетъчна телефонна система.
center of exellеnce   център за високи постижения

A center of excellence refers to a team, a shared facility or an entity that provides leadership, evangelization, best practices, research, support and/or training for a focus area. The focus area in this case might be a technology (e.g. Java), a business concept (e.g. BPM), a skill (e.g. negotiation) or a broad area of study (e.g. women's health). A center of excellence may also be aimed at revitalizing stalled initiatives.

Within an organization, a center of excellence may refer to a group of people, a department or a shared facility. It may also be known as a competency center or a capability center.
Отнася  се до екипна работа, споделени ресурси,  лидерство, най-добри практики, научните изследвания, подкрепа и/или обучение. Центърът за високи постижения може  също да бъде  насочен към съживяване на  инициативи в застой.
certification   сертифициране
The process of confirmation that is in compliance with prescribed requirements and standards and that it at least includes provisions to ascertain the correct functioning of the system. Процес  на потвърждение, че системата е в съответствие с предписаните изисквания и стандарти и, че  включва поне разпоредби, гарантиращи правилното функциониране на системата.
certification service provider   доставчик на удостоверителни услуги
An individual that issues certificates and maintains the register for certificate issuance. Лице, което издава удостоверения за сетрификати и  води регистър за издадените удостоверения.
chain substitutability   верижна взаимозаменяемост
Chain substitutability  occurs between two networks and/or services that are not directly interchangeable when each of them is interchangeable with a third network and/or service. Верижна взаимозаменяемост е налице между две мрежи и/или услуги, които не са директно взаимозаменяеми, когато всяка от тях е взаимозаменяема с трета мрежа и/или услуга.
chamber   камара
An official hall for the meeting of a legislative body. Официална зала за срещи на законодателен орган.
channel   канал
A pathway or route through which information is transmitted. Пътека или маршрут, по който се пренася информацията.
channel (circuit) switching   канална комутация

Circuit switching is a telecommunications technology by which two network nodes establish a dedicated communications channel (circuit) connecting them for the duration of the communication session before the nodes may communicate. The circuit functions as if the nodes were physically connected with an electrical circuit.

The bit delay is constant during a connection, as opposed to packet switching, where packet queues may cause varying packet transfer delay.
Телекомуникационната техника дълго време е разделяна на два клона: преносна и мултиплексна техника от една страна и комутационна техника от друга. С появата на телеуслугата предаване на данни, се появява нов вид комутация - комутация на пакети (packet switching - PS), за разлика от традиционната комутация на канали (circuit switching - CS). Отнася се до протоколи, където съобщенията се разделят на пакети преди да бъдат изпратени, след това се пренасят поотделно към определено направление, за да бъдат компилирани отново в оригинално съобщение.
channel bandwidth   ширoчина на канала
Bandwidth of the communication channel. Широчина на честотната лента на канала за връзка.
channel spacing   интервал между каналите
The difference between the carriers of two adjacent channels. Разликата между носещите честоти на два съседни канала.
character   символ
The representation of one letter or symbol. Представянето на една буква или цифра.
Chief Information Officer (CIO)   комуникационен директор

This  is a job title commonly given to the most senior executive in an enterprise, responsible for the information technology and computer systems that support the goals of the enterprise.

Това е титла за длъжност, която обикновено се дава на най-главния служител  в предприятието, който отговаря за информационната техника и компютърните системи, подпомагащи осъществяването на  целите на предприятието.
Child Online Protection Initiative (COP)   инициатива за защита на децата в мрежата
COP aims to tackle cybersecurity holistically, addressing legal, technical, organizational and procedural issues as well as capacity building and international cooperation (ITU). Има за цел да се справи с киберсигурността холистично, обръщайки внимание на правни, технически, организационни и процедурни въпроси, както и изграждане на капацитет и международно сътрудничество (МСД).
child pornography   детска порнография

A pornographic material that visually depicts:

a) a minor engaged in sexually explicit conduct;

b) a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct;

c) realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct.

Порнографски материал, който нагледно изобразява;

а) непълнолетен с открито сексуално поведение;

б) лице, което изглежда като непълнолетен с открито сексуално поведение;

в) реалистични изображения, представящи непълнолетен с открито сексуално поведение.
chip   чип
A small slice of material processed to have electrical characteristics, so that it can be developed into an electronic component. Also called semiconductor. Малко парченце материал, оброботено така, че да има електрически характеристики, за да може да бъде превърнато в електронен компонент. Нарича се още полупроводник.
chrome   хром
Chrome is a web-browser  developed and supported by Google. Хром е уеб-браузър, който е разработен и се поддържа от Google .
churn out   произвеждам механично, „на конвейр”, вадя голямо количество некачесвена продукция
The act of producing a large amount of low-quality products Дейността по произвеждането на голямо количество некачествена продукция.
churn rate   процент на отлив на абонати
The proportion of contractual customers or subscribers who leave a supplier during a given time period. Делът на клиентите или абонатите с договор, които напускат доставчика през определен период от време.
Circuit Switched Data (CSD)   предаване на данни с комутация на канали
Data transmission via a dedicated channel which is maintained for the entire duration of the transmission. Предаване на данни чрез специален канал, който се поддържа през цялото време на преноса.
citizen   гражданин

1. A person with citizenship in a state is called its citizen.

2. One who under the Constitution and laws of a particular state is a member of the political community and is entitled to the enjoyment of full civil rights.

1. Лице, което притежава гражданство за дадена държава се нарича неин гражданин.

2. Когато съгласно конституцията и законите на съответната държава едно лице е член на политическата общност и има право да се ползва в пълна степен он гражданските права.
citizen identification   идентификация на граждани

Verification of citizenship of individuals, in order to provide a variety of services such as access to e-government, entitlements and benefits, voting, payment and transportation.

Удостоверяване гражданството на определени лица, с цел предоставяне на разнообразие от услуги, като например достъп до електронното правителство, права и ползи, гласуване, плащане и транспорт.
citizen journalism   гражданска журналистика
Journalism that  stems from citizens’ contributions playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information. Журналистика, която възниква от материалите на граждани, които играят активна роля в процеса на събиране, отразяване, анализиране и разпространение на новини и информация.
citizen participation   участие на гражданите
The involvement of citizens and groups of citizens in public affairs, such as interest groups, corporations, associations and non-profit organisations (NPOs), so that they can exert influence and improve the quality and acceptability of the results of democratic processes. Участието на граждани и групи от граждани, като групи по интереси, корпорации, асоциации и организации с нестопанска цел (НПО), в обществените дела, така че те да могат да оказват влияние и да подобряват  качеството и приемливостта на резултатите от демократичните процеси.
Citizen to Government (C2G)   от гражданите към правителството
Communications and interaction with government agencies by and from citizens. This is an  important aspect of e-Government in assuring that the information flow between citizens and governments is two-way. Комуникации и взаимодействие с държавни агенции чрез и от гражданите. Това е важен аспект от електронното правителство в уверение на това, че информационния поток между гражданите и правителствата е двупосочен.
citizen’s rights   граждански права
The rights belonging to an individual by virtue of citizenship and guaranteed by the state. Правата, които принадлежат на дадено лице по силата на гражданството и са гарантирани от държавата.
citizens band   радиочестотна лента за граждански нужди
A radio-frequency band officially allocated for private radio communications.

Радио-честотна лента официално определена за граждански радио комуникации.

Гражданската радиовръзка е система от фиксирани радиочестоти в диапазоните CB , PMR (Private Mobile Radio) и LPD (Low Power Device).За разлика от любителската радиовръзка, за осъществяване на гражданска радиовръзка не е необходимо гражданите да се явяват на изпит пред официалните държавни органи (в България това е Комисията за регулиране на съобщенията) за получаване на лиценз за радиолюбител. Всеки, който си купи CB или PMR-радиостанция, може свободно да работи на достъпните честоти.
citizenship   гражданство
A relationship between the state and the individual in which the two are bound by reciprocal rights and obligations. Citizens are full members of their political community or state by virtue of their rights. Three tiers of rights can be distinguished: civil rights, political rights and social rights. Връзка между държавата и лицето, в която и двете страни са обвързани от реципрочни права и задължения. Гражданте са в пълна степен членове на своите политически общности или държави по силата на своите права. Могат да се разграничат три вида права: граждански права, политически права и социални права.
civic culture   гражданска култура
Psychological orientation represented by close attention to politics regarding involvement in public affairs such as political participation as desirable and effective for sustaining democratic rule. Психологическа ориентация, представена чрез засилено внимание към политиката във връзка с въвличането в политически дела, например политическото участие като желано и ефективно поведение за поддържане на демократичното управление.
civil society   гражданско общество
Consists of those groups that sit above the personal realm of the family but beneath the state. Състои се от групи, които са над личната сфера на семейството, но се намират под държавата в обществената система.
civilization   цивилизация
An advanced state of intellectual, cultural, and material development in human society, marked by progress in the arts and sciences, the extensive use of record-keeping, including writing, and the appearance of complex political and social institutions. Напреднал стадий на интелектуалното, културното и материалното развитие на човешкото общество,  известно с прогреса на изкуствата и науките, с широкото използване на съхраняването на документи, вкл. писмото и с появата на сложни политически и социални институции.
clawback   възстановяване на предоставените средства
It  refers to any money or benefits that have been given out but need to be returned due to special circumstances, which are mentioned in a contract. Отнася се до всякакви пари или облаги, които са били раздадени, но трябва да се върнат поради особени обстоятелства, упоменати в договор.
clawback mechanism   механизъм за възстановяване
A financial or other benefit that is given, but is later taken back due to unique circumstances. Финансова или друга облага, която се дава, но по-късно се взима обратно поради уникални обстоятелства.
client   клиент

1. An application or computer which acts as a client in a client-server network.

2. A software program that is used to contact and obtain data from a Server software program on another computer, often across a great distance

1. Приложение или компютър, който работи като клиент в система клиент-сървър.

2. Софтуерна програма, която се използва за свързване и получаване на данни от софтуерна програма на сървър на друг компютър, често от голямо разстояние.
client/server network   мрежа клиент-сървър
A network in which services are located in a dedicated computer that responds to client, or user, requests. Мрежа, в която услугите се намират в предназначен за целта сървър,  който отговаря на заявките на клиента, или потребителя.
cloud (ICT)   облак (ИКТ)
Also referred to as a network cloud. In telecommunications, a cloud refers to a public or semi-public space on transmission lines (such as T1 or T3) that exists between the end points of a transmission. Data that is transmitted across a WAN enters the network from one end point using a standard protocol suite such as Frame Relay and then enters the network cloud where it shares space with other data transmissions. The data emerges from the cloud -- where it may be encapsulated, translated and transported in myriad ways - in the same format as when it entered the cloud. A network cloud exists because when data is transmitted across a packet-switched network in a packet, no two packets will necessarily follow the same physical path. The unpredictable area that data enters before it is received is the cloud. Също така  облачна мрежа/мрежов облак . В телекомуникациите, облак се отнася до публично или полу-публично пространство на преносни линии , което съществува между крайните точки на предаването на данните. Данните, които се предават през един WAN влизат в мрежата от една крайна точка, използвайки стандартен протокол  като Frame Relay и след това влизат в мрежата на облака, където споделят пространство с други предавани данни. Данните се появяват от облака – където може да се капсулират, преведат и транспортират по безброй начини - в същия формат, в който са  влезли в облака. Мрежата на облака съществува, защото, когато данните са предавани в мрежа с пакетна комутация в пакет, няма да е необходимо 2 пакета да следват една и съща физическа пътека. Непредвидимата област, в която данните влизат преди да се получат е облака.
Cloud App (Cloud Application)   облачно приложениe
Short for cloud application, cloud app is the phrase used to describe a software application that is never installed on a local computer. Instead, it is accessed via the Internet. Софтуерно приложение, което никога не се инсталира на компютър в локална мрежа, а е достъпно чрез Интернет.
Cloud Application Management for Platforms (CAMP)   управление на облачни приложения за платформи (CAMP)
CAMP, short for Cloud Application Management for Platforms, is a specification designed to ease management of applications - including packaging and deployment - across public and private cloud computing platforms. Спесификация, която е предназначена  да улесни управлението на приложенията, включително пакетиране и внедряване  в публични и частни облачни изчислителни платформи.
cloud backup   облачно архивиране
Cloud backup, or cloud computer backup, refers to backing up data to a remote, cloud-based server. As a form of cloud storage, cloud backup data is stored in and accessible from multiple distributed and connected resources that comprise a cloud. Архивирането на данни към отдалечен облачен сървър. Като форма на съхранение  в облак облачното архивиране на данни се запазва/резервира  и е достъпно от множество разпределени и свързани ресурси, които съставят  облака.
cloud backup service provider   доставчик на услуга облачно архивиране
A third-party entity that manages and distributes remote, cloud-based data backup services and solutions to customers from a central data center. Предприятие от  трета страна,  което управлява и  дистрибутира от разстояние  услуги за облачно архивиране  и решения за клиенти от централния  център за данни (първа и втора страна са продавач и клиент).
cloud backup solutions   решения за облачно архивиране
They enable enterprises or individuals to store their data and computer files on the Internet using a storage service provider, rather than storing the data locally on a physical disk, such as a hard drive or tape backup. Те дават възможност на предприятия или физически лица да съхраняват своите данни и компютърни файлове в Интернет с помощта на доставчик на услуги за съхранение, а не съхраняване на данни на местно ниво на физически диск, като например твърд диск или лентов архиватор.
cloud computing   облачни изчисления

1. A type of computing that relies on sharing computing resources  rather than having local servers or personal devices to handle applications. In cloud computing, the word cloud (also phrased as "the cloud") is used as a metaphor for "the Internet," so the phrase cloud computing means "a type of Internet-based computing," where different services - such as servers, storage and applications -- are delivered to an organization's computers and devices through the Internet.. Cloud computing is comparable to grid computing, a type of computing where unused processing cycles of all computers in a network are harnesses to solve problems too intensive for any stand-alone machine.

2. A type of computing, comparable to grid computing that relies on sharing computing resources rather than having local servers or personal devices to handle applications. The goal of cloud computing is to apply traditional supercomputing, or high-performance computing power, normally used by military and research facilities, to perform tens of trillions of computations per second, in consumer-oriented applications such as financial portfolios or even to deliver personalized information, or power immersive computer games.

1. Вид изчисления, които разчитат на споделяне на компютърни ресурси, а не на локални сървъри или лични устройства, за да работят с  приложенията. В изчислителните облаци, думата „облак” се използва като метафора за "интернет", така изчислителни облаци означават "вид интернет-базирани компютри", където и различни услуги - като например сървъри, съхранение и приложения - са доставени на компютрите и устройствата на организацията през Интернет. Облачният компютинг е сравним с грид-технологията, вид  изчисления,  където неизползвани обработващи цикли на всички компютри в мрежата  заедно решават  твърде интензивни проблеми за всяка самостоятелна машина.

2. Тип изчислителна техника, сравнима с грид-технологията, която разчита на споделяне на компютърни ресурси, а не на локални сървъри или лични устройства, за да работят с приложенията. Целта на изчислителните облаци е да използват традиционните суперкомпютри, или високо-производителни компютърни мощности, които обикновено се използват от военни и изследователски институции, за извършване на десетки трилиони изчисления в секунда, за потребителски-ориентирани приложения, като например финансови портфейли, доставяне на персонализирана информация или големи и сложни компютърни игри.
Cloud Computing Accounting Software   облачен изчислителен счетоводен софтуер
Accounting software that is hosted on remote servers. It provides accounting capabilities to businesses in a fashion similar to the SaaS (Software as a Service) business model. Data is sent into "the cloud," where it is processed and returned to the user. All application functions are performed off-site, not on the user's desktop. Счетоводен софтуер, който се хоства на отдалечени сървъри. Той предлага счетоводни възможности за бизнеса в модата, подобни на SaaS (софтуер като услуга) бизнес модел. Данните се изпращат в "облака", където се обработват и връщат на потребителя. Всички функции на приложението се извършват извън, а не на компютъра на потребителя.
cloud computing reseller   препродажба на изчислителен облак
A company that purchases hosting services from a cloud server hosting or cloud computing provider and then re-sells them to its own customers. Компания, която закупува хостинг услуги от облачен хостинг сървър или доставчик на изчислителен облак и след това отново ги продава на своите собствени клиенти.
cloud database   облачна база данни
A database accessible to clients from the cloud and delivered to users on demand via the Internet from a cloud database provider's servers. Also referred to as Database-as-a-Service (DBaaS), cloud databases can use cloud computing to achieve optimized scaling, high availability, multi-tenancy and effective resource allocation. База данни, достъпна за клиенти от облака и доставена на потребителите при поискване  чрез интернет от сървърите на доставчика на услугата облачна база данни. Също и базата данни -като-услуга (DBaaS), облачни бази данни могат да използват изчислителни облаци, за да се постигне оптимизирана мащабируемост, висока надеждност, дългосрочнио и ефикасно разпределение на ресурсите.
cloud enablement   обезпечаване на облака
The process of making available one or more of the following services and infrastructures to create a public cloud computing environment: cloud provider, client and application. Процесът на обезпечаване на една или повече от следните услуги и инфраструктури, за да се създаде публична/обществена среда за облачни изчисления /изчислителен облак:  облачен доставчик, клиент и приложение.
cloud management   управление на облака
Software and technologies designed for operating and monitoring the applications, data and services residing in the cloud. Cloud management tools help ensure a company's cloud computing-based resources are working optimally and properly interacting with users and other services. Софтуер и технологии, предназначени за работа и мониторинг на приложения, данните  и услугите  в облака. Инструментите за  облачно управление помагат за осигуряването на оптимална работа на изчислителните облачно - базирани ресурси на компанията и взаимодействието им  с потребителите и другите услуги.
cloud migration   облачна миграция/преход
The process of transitioning all or part of a company's data, applications and services from on-site premises behind the firewall to the cloud, where the information can be provided over the Internet on an on-demand basis. Процесът на преход на всички или част от данните, приложенията и услугите на компанията от помещения на място зад защитната стена към облака, където информацията може да бъде предоставена по интернет и по заявка.
cloud operating system (OS)   облачна платформа
A phrase frequently used in place of Platform as a Service (PaaS) to denote an association to cloud computing. Платформа като услуга (PaaS) за обозначаване на сдружение за клауд компютинг (облачни изчисления).
cloud portability   преносимост на облака
In cloud (cloud computing) terminology, the phrase "cloud portability" means the ability to move applications and its associated data between one cloud provider and another -- or between public and private cloud environments. Способността за преминаване на приложенията и свързаните данни между един облачен доставчик и друг доставчик и / или между публичните и частните облачни среди.
cloud provider   облачен доставчик
A service provider who offers customers storage or software solutions available via a public network, usually the Internet. Доставчик на услуги, който предлага на клиентите съхранение или софтуерни решения, достъпни чрез публична мрежа, обикновено в интернет.
cloud provisioning   предоставяне на облак
The deployment of a company’s cloud computing strategy, which typically first involves selecting which applications and services will reside in the public cloud and which will remain on site behind the firewall or in the private cloud. Cloud provisioning also entails developing the processes for interfacing with the cloud’s applications and services as well as auditing and monitoring who accesses and utilizes the resources. Развитието на стратегиите за облачни изчисления на фирмите, които обикновено включват първо  избор кои приложения и услуги ще пребивават в публичния облак и кои ще останат на място зад защитна стена или в частния облак. Предоставянето на облака  също предполага разработването на процесите за взаимодействие с облачните приложения и услугите в облака, както и одит  и мониторинг, кой има достъп и използва ресурсите.
cloud server hosting   облачни хостинг услуги
Cloud server hosting is a type of hosting in which hosting services are made available to customers on demand via the Internet. Rather than being provided by a single server or virtual server, cloud server hosting services are provided by multiple connected servers that comprise a cloud. Облачни хостинг услуги  се предоставят  на разположение на клиентите по заявка  чрез интернет. Вместо да се осигурява от един единствен сървър или виртуален сървър, клауд сървър хостинг услуги се предоставят от множество свързани сървъри, които съставят облака.
cloud storage   съхранение на данни онлайн в облака
Cloud storage means "the storage of data online in the cloud," wherein a company's data is stored in and accessible from multiple distributed and connected resources that comprise a cloud. Съхранение на данни онлайн в облака, където данни на компанията се съхраняват в и са достъпни от множество разпределени и свързани ресурси, които съставят облака.
cloud testing   облачно тестване
Load and performance testing conducted on the applications and services provided via cloud computing -- particularly the capability to access these services -- in order to ensure optimal performance and scalability under a wide variety of conditions. Тестване за производителност на приложенията и услугите, предоставяни чрез изчислителни облаци - особено възможността за достъп до тези услуги - с цел да се гарантира оптимална производителност и мащабируемост при широк диапазон от условия.
cluster   клъстър
The smallest unit of space used for storing data on a disk. Also called file allocation unit. Най-малката единица за пространство, използвана за съхранение на данни върху диск. Нарича се още единица за разпределяне на файлове.
Cluster Information and Communications Technologies Foundation   Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии”
A horizontal organization, a cluster initiative which encourages the creation and development of clusters in the field of information and communications technologies in Bulgaria. Its main goal is to increase the competitiveness of small and medium enterprises in the ICT sector, to encourage cooperation and to generate new business opportunities. http://www.ictalent.org/ Хоризонтална организация, клъстерна инициатива, която насърчава създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии в България. Основната й цел е повишаването на конкурентността на малките и средните предприятия от ИКТ бранша, насърчаване на сътрудничеството и създаване на нови бизнес възможности. http://www.ictalent.org/
coaxial cable   коаксиален кабел
Copper-cored cable surrounded by a heavy shielding used to connect different devices. Кабел с медно покритие, обвит с дебела обвивка, който се използва за свързване на различни устройства.
Code Division Multiple Access (CDMA)   мобилен цифров мрежов стандарт
Code division multiple access (CDMA) is a digital cellular network standard that utilizes spread-spectrum technology. Коммуникациона технология за множествен достъп с кодово разделение на каналите, използвана в мобилните мрежи от 2 -ро поколение (2G).
cohesion   сплотеност
The act or state of sticking together tightly in order to form a unity. Дейността или състоянието  за придържане плътно заедно с цел образуване на единство.
Cohesion Policy Legislative Framework   Законодателна рамка на политиката за сближаване
Financial tools set up to implement the regional policy of the European Union which aims to reduce regional disparities in terms of income, wealth and opportunities. Финансови инструменти, които се използват за прилагане на регионалната политика на Европейския съюз, целяща да намали региналните различия между доходи, богатство и възможности.
cohesive society   приобщаващо общество
A mutually supportive society of free individuals pursuing common goals as economic prosperity and political stability by democratic means. Общество на взаимно подпомагане, състоящо се от свободни индивиди, преследващи общи цели като икономически просперитет и политическа стабилност с демократични средства.
collateral   обезпечение, допълнителна гаранция
Property or money that is promised as security for the satisfaction of a debt. Собственост, или пари, които са обещани като гаранция да сигурност за погасяването на определен дълг.
co-location   съвместно използване (напр. инфраструктура)съвместно разполагане
The provision of physical space and technical means necessary to accommodate and connect the relevant equipment of an undertaking obligated to provide the service to another undertaking. Предоставяне на физическо пространство и технически средства, необходими за разполагане и свързване на съответното оборудване от предприятие задълженио да предоставя услугата на друго предприятие.
commercial circumstances   търговски стимули
Appropriate conditions that stimulate commerce. Благоприятни условия, които стимулират търговията.
Commission for Consumer Protection (CCP)   Комисия за защита на потребителите (КЗП)
The Commission for Consumer Protection is a specialized government body implementing legislation for consumer protection in Bulgaria and administrative control over the entire domestic market. The main purpose of this control is to create an environment where users feel comfortable. http://www.kzp.bg/ Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, който осъществява административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват сигурни. http://www.kzp.bg/
Commission for Protection of Competition (CPC)   Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
An independent specialized state authority that is empowered to apply the legislative framework related to the competition in the Republic of Bulgaria. Независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага законовата рамка свързана с конкуренцията в Република България.
Commission for Protection of Personal Data (CPDP)   Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Тhe sole standing body in the Republic of Bulgaria which supervises the lawful personal data processing. Единственият самостоятелен орган в Република България, който осъществява контрол върху законосъобразното обработване на лични данни.
Commission for the Protection of Discrimination (CPD)   Комисията за защита от дискриминация (КЗД)
The Commission for the Protection of Discrimination is an independent specialized quasijudicial body for the prevention of and protection from discrimination and for the implementation of the state policy in the field of equal opportunities and equal treatment of all citizens on the territory of the Republic of Bulgaria. http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/ Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен квазисъдебен орган за предотвратяване на  дискриминация, защита от дискриминация и провеждане на държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/
commitment   задължение
An obligation to do something. Задължението да се извърши нещо.
common position   обща позиция
An opinion or position reached by a group as a whole. Мнение или позиция постигнати от определена група като цяло.
communication   съобщение
Any information exchanged or delivered among a finite number of individuals by means of a public electronic communications service. Всяка информация, обменена или пренесена между краен брой лица посредством обществена електронна съобщителна услуга.
Communications Committee (COCOM)   Комитет по съобщенията

It assists thе Еuropean Commission in carrying out its executive powers. COCOM is a committee composed of representatives of the EU Member States. Its main role is to provide an opinion on the draft measures that the Commission intends to adopt. The COCOM deals with the current issues which form the Digital Agenda.

Подпомага Европейската комисия при осъществяването на  нейните изпълнителни правомощия. COCOM е комитет съставен от представители от страните-членки на ЕС. Основната му роля е да предоставя становище за проекти на мерки, които Комисията възнамерява да приеме. COCOM се занимава с актуалните въпроси формиращи програмата в областта на цифровите тенологии.
communications provider   доставчик на съобщителни услуги
Any sole trader natural person or any legal person, who implements electronic communications for commercial purposes. Физическо или юридическо лице, което осъществява по търговски начин електронни съобщения.
Communications Regulation Commission (CRC)   Комисия за регулиране на съобщенията
The Communications Regulations Commission implements the state sector policy in the field of telecommunications and postal services. CRC is an independent specialized state body charged with the function to regulate and control electronic communications. http://www.crc.bg/ Комисията за регулиране на съобщенията осъществява държавната секторна политика в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги. КРС е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения. http://www.crc.bg/
company culture   фирмена култура
It is the personality of a company and defines what a company, from an employee perspective, is like to work for. Company culture includes the company mission, values, ethics, expectations, goals, and work environment. Това е личната характеристика на дадена компания, която определя за какво компанията би трябвало да работи от гледна точка на служителя. Фирмената култура включва нейната мисия, ценности, етика, очаквания, цели и работна среда.
compendium   кратко изложение по тема
A collection of concise but detailed information about a particular subject, especially in a book or other publication. Набор от кратка и подробна информация за определен предмет, особено в книга или друга публикация.
competition   конкуренция
A fundamental principle in market economy and business which makes companies to strive to gain more customers by decreasing prices or offering better quality goods or services thus bringing them more in line with people’s real values. Основен принцип в пазарната икономика и бизнеса, който кара фирмите да се стремят да спечелят повече клиенти чрез намаляване на цените или предлагане на по-висококачествени стоки или услуги, като по този начин ги правят в по-голяма степен съответстващи на реалните ценности на хората.
competition policy   политика  на конкуренция
A policy aimed at promoting competitive practices between firms in the market. Политика, чиято цел е насърчаването на конкуретнти практики между фирмите на пазара.
competitiveness   конкурентоспособност
The set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity of a country. Съвкупност от институции, видове политики и фактори, които определят нивото на производителност на дадена държава.
computer   компютър
concentration point   точка на концентрация

All newly constructed multi-dwelling buildings, for which applications for building permits have been filed, shall be equipped with a concentration point, located inside or outside the building that is accessible to electronic communications network providers, whereby connection to the high-speed-ready in-building infrastructure is made available.

Every provider of public communications networks shall have the right  to terminate its network at the concentration point, provided that it  minimises the impact on private property at its own costs, in view of accessing the high-speed-ready in-building physical infrastructure

Всички новопостроени многофамилни сгради, за които са били  подадени заявления за разрешение за строителство се оборудват с точка на концентрация, намираща се в или извън  сградата и достъпна за доставчиците на електронни съобщителни мрежи, която дава възможност за свързване с подготвената за високоскоростен достъп инфраструктура в сградата.

Всеки доставчик на обществени съобщителни мрежи има право да терминира своята мрежа в точката на концентрация, при условие че намали до минимум въздействието върху частната собственост и поеме разходите, с цел да се свърже с подготвената за високоскоростен достъп физическа инфраструктура в сградата.
conditional access   условен достъп
A technical measure and/or arrangement whereby access to a protected service in intelligible form is made conditional prior to individual authorization. Техническа и/или организационна мярка, посредством която достъпът до защитената услуга в разбираем вид се предоставя при условие на предварително индивидуално разрешение.
conditional access device   устройство за условен достъп
"Conditional access device" and "Information society service" shall be defined according to the European Convention on the Legal Protection of Services Based on, or Consisting of, Conditional Access. "Устройство за условен достъп" и "Услуга на информационното общество" са съгласно Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп.
connected ‎TV (smart TV, hybrid TV)   интернет телевизия, хибридна телевизия, „умна” телевизия

Integration of the Internet and the Web features into television sets and set-top boxes, as well as the technological convergence between computers and these television sets /set-top boxes.

All devices, including mobile ‎devices, which enable access to linear and ‎non-linear media services, over-the-top ‎services and other applications on one ‎and the same device or screen, thereby ‎bringing together the world of ‎broadcasting and the world of the internet.

Интегриране на интернет и уеб функции в телевизионни приемници и декодери, както и технологичното им свързване с други устройства.

Всички устройства, вкл. мобилни, които дават възможност за достъп до линейни и не-линейни ‎услуги, пакетни услуги и други приложения на едно и също устройство или екран, като по този начин сближават света на радиоразпръскването и света на Интернет.
Connecting Europe Facility (CEF)   Механизъм за свързване на Европа

The Connecting Europe Facility (CEF) is a European investment mechanism aimed at supporting the development of high-performing, sustainable and efficiently interconnected trans-European networks in the field of energy, telecommunications and transport. In the context of the next multi-annual financial framework (MFF) 2014-2020, the CEF has an overall budget of €29.3 billion to invest in those fields.

Механизмът за свързване на Европа е европейски инвестиционен механизъм , който има за цел да подпомогне високо ефикасни, устойчиви и ефективно свързани транс-европейски мрежи в областта на енергетиката, телекомуникациите и транспорта. В контекста на следващата многогодишна финансова рамка (MFF) 2014-2020, механизмът за свързване на Европа има общ бюджет от €29.3 милиарда за инвестиции в тези области.
connection point   точка на свързване
The point at which two devices or network segments are connected together. Точката, в която две устройства или мрежови сегмента са свързани заедно.
connectivity devices   устройства за свързване
Devices that are used to connect cable segments, connect two or more smaller networks into a larger network, or divide a large network into smaller ones. Устройства, използвани за свързване на кабелни сегменти, които свързват две или повече по-малки мрежи в по-голяма мрежа, или разделят големи мрежи на по-малки.
connector (F connector)   kонектор
A device used to terminate cable. Fiber connector Устройство, което се използва като накрайник на кабела, вкл. при оптични мрежи.
Constitution   Конституция
Basic law which sets forth the fundamental principles and structure of the government of a state. Основен закон, който полага основните принципи и структурата на управление в една държава.
consumer surplus   излишък за потребителя

Consumer surplus is a measure of the welfare that people gain from the consumption of goods and services, or a measure of the benefits they derive from the exchange of goods.

Consumer surplus is the difference between the total amount that consumers are willing and able to pay for a good or service  and the total amount that they actually do pay (i.e. the market price for the product).

Потребителски излишък е мярка за благосъстоянието, което хората получават от потреблението на стоки и услуги, или мярка за ползите, които извличат от размяната на стоки. Потребителският излишък е разликата между общото количество, което клиентите желаят и са в състояние да заплатят за определена стока или услуга и общото количество, което всъщност заплащат (напр. пазарната цена на продукта).
contact network   контактна мрежа

1. An overhead line, or overhead wire, is used to transmit electrical energy to trams, trolleybuses or trains at a distance from the energy supply point.

Overhead line is designed on the principle of one or more overhead wires or rails (particularly in tunnels) situated over rail tracks, raised to a high electrical potential by connection to feeder stations at regular intervals. The feeder stations are usually fed from a high-voltage electrical grid.

2. A contact network is a group of people who can quickly get in touch with each other because they have the data of the others.

1. Представлява специална електропреносна мрежа ползваща въздушни линии, с приложение в железопътния и градския транспорт. Тя има за задача да пренесе електрическата енергия от тяговите подстанции до електрическия подвижен състав и да му я предаде чрез непосредствен контакт с неговия токоприемник. Тя се поставя встрани или над пътя, като го следва по цялата му дължина.

2. Контактна мрежа е група от хора, които могат лесно да осъществят връзка по между си, защото имат данните на другите.
content services   услуги за съдържание
Any service aimed at providing content to the users including web objects (text, graphics and scripts), downloadable objects (media files, software, documents). Всяка услуга, която има за цел да предоставя съдържание на потребителите, включително уеб-базирани предмети (текст, графики и скриптове), съдържание за изтегляне (медийни файлове, софтуер, документи).
contracting authority   възлагащ орган
State, regional or local authorities/bodies governed by public law, as well as associations formed them, governed by a public law. Държавни, регионални или местни органи/ институции, както и асоциации сформирани от тях управлявани от обществен закон.
convene   свиквам
Assembling participants for an official meeting. Събиране на участници за официално събрание.
convergence   конвергенция (сближаване)

It signifies the coming together of consumer devices such as the telephone, television and personal computer underpinned by digital technologies.

In general, convergence is a coming together of two or more distinct entities or phenomena. Convergence is increasingly prevalent in the IT world; in this context the term refers to the combination of two or more different technologies in a single device. Taking pictures with a cell phone and surfing the Web on a television are two of the most common examples of this trend.

Convergence may influence consumers to accept new technologies. According to some studies, people who aren't computer literate are more likely to embrace the Internet, video-on-demand, and so on if they can -- at least initially -- access these technologies through their televisions.

Обозначава сближаването на устройства като телефон, телевизор и компютър върху основата на цифровите технологии.

Като цяло, сближаването е обединяването на две или повече отделни обекта  или явления. Сближаването  е все по-разпространено в света на информационните технологии; в този контекст, терминът се отнася до комбинация от две или повече различни технологии в едно устройство. Правене на снимки с мобилен телефон и сърфиране в мрежата по телевизията са две от най-често срещаните примери за тази тенденция.

Конвергенцията  може да повлияе на потребителите да приемат новите технологии. Според някои проучвания, хората, които не са компютърно грамотни са по-склонни да възприемат Интернет, видео по заявка, и така нататък, ако те могат - поне първоначално –да достъпят  до тези технологии чрез своите телевизори.
convocation   събрание/ свикване на събрание
A large formal meeting and the act of arranging it Многолюдна формална среща и действията по организирането й.
cookie   бисквитка

A small text file that is stored on the hard disk and allows a website to track the user’s association to that site.

The E-Commerce Act allows the use of cookies provided that the user has been informed of the use of cookies and he/she has been given the opportunity to refuse the storage of, or access to such cookies.

Such restrictions are not applicable: (i) to any subsequent use of cookies in so far that the user has not explicitly objected to such use; and (ii) the cookies are used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communication network or for the provision of an information society service requested by the user.

There is no effective regulatory guidance on the use of cookies.

Малък текстов файл запаметен на устройството на потребителя, който позволява на даден уеб-сайт да проследи връзката и настройките на потребителя за този сайт.

Директивата за електронна неприкосновеност  въведе по-стриктен режим за използване на бисквитки в рамките на ЕС и промяната има значение за всички, които управляват уебсайтове с ползватели-граждани на ЕС.
copper cable   меден кабел
Cabling that uses copper wires to transmit data. A series of individual copper wires inside the cable form circuits to connect two or more devices. Кабел направен от медни жици за пренос на данни. Набор от независими медни жици разположени в разпределителна кабелна кутия за свързване на две или повече устройства.
Copper Distributed Data Interface (CDDI)   интерфейс за пренос на данни, разпространявани по меден проводник
The implementation of FDDI protocols over STP and UTP cabling. Изпращане на FDDI протоколи по STP и UTP кабели.
cornerstone   крайъгълен камък

T The cornerstone (or foundation stone) concept is derderived from the first stone set in the construction of a masonry foundation. It is  important since all other stones shall be set in reference to this stone, thus detdetermining the the position of the entire structure.

Първият камък, който се поставя в основата на строежа, поема основната тежест и определя разположението на строежа. . Той е важен, тъй като  всички останали камъни трябва да се подредят в сазисимост от този камък, като по този начин се определя позицията на цялата структура.
corporate culture   корпоративна култура
Corporate culture includes a shared set of values and beliefs embraced by everyone in the company. Корпоративната култура обхваща споделени ценности и убеждения, възприети от всеки един работещ в дадена компания.
cost saving   икономия на разходите
Cost-Benefit Analysis (CBA)   анализ разходи-ползи , анализ на разходите и ползите

Cost–benefit analysis (CBA), sometimes called benefit–cost analysis (BCA), is a systematic process for calculating and comparing benefits and costs of a project, decision or government policy.

More specifically it is a procedure for estimating all costs involved and possible profits to be derived from a business opportunity or proposal.

It is also an economic school of jurisprudence where all costs and benefits of law are given monetary values. Thosе laws with the highest ratio of benefits to costs are then preferable to those with lesser ones.

Анализът на разходите и ползите, понякога наричан анализ на ползите и разходите, е ситематичен процес за изчисляване и сравняване на ползите и разходите на проект, решение или правителствена политика.

По-точно той е процедура за оценяване на всички участващи разходи и възможни печалби, които ще бъдат извлечени от бизнес възможност или предложение.

Също така е икономическа школа в правото, в която всички разходи и ползи се представят с паричната им равностойност. Законите с най-висок коефициент на ползи сравнени с разходите се предпочитат пред тези с по-малък коефициент.
cost-oriented prices   разходоориентирани цени

Service prices which include the costs incurred in

providing the services, taking into account the investments and investment risk, as well as a reasonable rate of return on the capital employed.

Цени на услуги, които включват направените

разходи по предоставянето им, като отчитат инвестициите и свързания с тях риск, както и приемливото ниво на възвръщаемост на вложения капитал.
Council for Electronic Media (CEM)   Съвет за електронни медии (СЕМ)
An independent specialized body which regulates electronic media services (provided by radio and TV operators). http://www.cem.bg/ Независим специализиран орган, който регулира медийните услуги (предоставяни от радио и телевизионните оператори). http://www.cem.bg/
Council for European Affairs (CEA)   Съвет по европейски въпроси (СЕВ) към МС
It is  in accordance with the responsibilities  under Decree № 85 of 2007 on the Coordination of the EU Affairs. It  is responsible on  the introduction of the EU directives, ensures the application of Treaties, regulations and decisions of the EU, as well as the preparation of the position of Bulgaria for the meetings of the European Council. Анализира информацията за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и предлага на отговорните министерства и ведомства предприемане на приоритетни действия в тази насока и др.
Council of Europe   Съвет на Европа

The continent’s leading human rights organisation. http://hub.coe.int/web/coe-portal

Политическа международна правозащитна организация на страните от Европа. http://hub.coe.int/web/coe-portal
Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education   Харта на Съвета на Европа относно образованието за демократично гражданство и образованието в областта на човешките права
The Charter was adopted through Recommendation CM/Rec(2010)7. The Charter serves as an important reference point for all those dealing with citizenship and human rights education. It provides a way of disseminating good practice and raising standards throughout Europe and beyond. Хартата е приета чрез Препоръка CM/Rec(2010)7. Тя служи за важна отправна точка на тези, които се занимават с образованието в областта на гражданството и човешките права. Хартата предлага начин за разпространение на добри практики и повишаване на стандартите в Европа и извън нея.
Council of Europe Internet Governance Strategy (2012 – 2015)   Стратегия за управление на Интернет на Съвета на Европа (2012 – 2015)
The Council of Europe Internet Governance Strategy (2012 – 2015), adopted by the Committee of Ministers is promoting an Internet based on the core values and objectives, namely human rights, pluralist democracy and the rule of law. Стратегията за управление на Интернет на Съвета на Европа (2012 – 2015), приета от Комитета на министрите насърчава развитието на Интернет на базата на фундаменталните ценности и цели като правата на човека, плуралистичната демокрация и върховенството на закона.
Council of Ministers (MC)   Министерски съвет
Council of the European Union   Съвет на Европейския съюз

The Council is an essential EU decision-maker.

Acts which are directly relevant to the lives of EU citizens and have a considerable international impact are adopted by the Council, usually in conjunction with the European Parliament.The Council is the EU institution where the Member States' government representatives sit, i.e. the ministers of each Member State with responsibility for a given area.

Съветът е орган от съществено значение за вземане на  решения в ЕС.

Законите, които са пряко свързани с живота на гражданите на ЕС и имат значително международно влияние се приемат от Съвета, обикновено съвместно с Европейския Парламент. Съветът е институцията на ЕС, където заседават правителствени представители на държавите-членки, т.е. министрите на всяка държава-членка, отговарящи за дадена област.
counsel   съветвам
The practive of giving legal advice. Практиката да се дава правен съвет.
country case study   проучване на казуси в държави
Surveys, conducted in various countries. Изследвания, проведени в различни страни.
coverage   покритие
The percentage of persons reached by a medium of communication. Процентът на лицата, достигнати от средство за комуникация.
coverage area   зона на покритие
An area in the boundaries of which, under certain technical conditions it is possible to establish some type of communications between a transmitter and receiving stations. Територия, в границите на която при определени технически условия е възможно осъществяване на комуникации между предавател и приемни станции.
credit enhancement   подобряване на кредитното доверие
Increasing the trust of customers in the security or quality of certain financial transactions or services. Повишаване доверието на клиентите в сигурността или качеството на определени финансови сделки или услуги.
Critical Information Infrastructures (CII)   Критична информационна инфраструктура
There is no globally shared definition of Critical Information Infrastructures (CII). In its Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP), the European Commission captured the concept of CII as being all "ICT systems that are critical infrastructures for themselves or that are essential for the operation of critical infrastructures (telecommunications, computers/software, Internet, satellites, etc.)". In 2008, the OECD defined CII as "those interconnected information systems and networks, the disruption or destruction of which would have a serious impact on the health, safety, security, or economic well-being of citizens, or on the effective functioning of government or the economy". Няма глобално споделена дефиниция на критични информационни инфраструктури (КИИ). В своята Зелена книга относно Европейска програма за защита на критичната инфраструктура , Европейската комисия възприе  концепцията за КИИ като всички "ИКТ системи, които са критични инфраструктури за себе си или са от съществено значение за работата на критични инфраструктури (телекомуникации, компютри / софтуер, Интернет, сателити, и т.н.) ". През 2008 г. ОИСР определи КИИ като "тези взаимносвързани информационни системи и мрежи, чието нарушаване или унищожаване би имало сериозно въздействие върху здравето, безопасността, сигурността, или икономическото благосъстояние на гражданите или върху ефективното функциониране на правителството или икономиката ".
Critical Internet Resources   важни/критични Интернет ресурси

Stability, security and ongoing functioning of the Internet depend on Critical Internet Resources and their management, including the root name servers, the backbone structures, the Domain Name System and Internet Protocols. Critical Internet resources are managed by various entities, without any common governance approach.

There are several issues related to Critical Internet resources which need to be addressed in order to protect freedom of expression and information (Article 10, ECHR). These resources often have transboundary implications.

There are various risks of damage to Internet infrastructure such as mismanagement, cyber attacks or other malicious acts, or technical accidents.

Стабилността, сигурността и ппродължителното функциониране на Интернет зависи от важните ресурси на Интернет и тяхното управление, включително основните сървъри за имена, опорните структури  и системата за имена на домейни и интернет протоколите. Критичните Интернет ресурси се управляват от различни предприятия, без никакъв общ подход .

Има няколко въпроса, свързани с най-важните Интернет ресурси, които трябва да бъдат разгледани, за да се защити свободата на изразяването и информацията (член 10, ECHR). Тези ресурси често имат трансгранични измерения.

Има различни рискове от увреждане на Интернет инфраструктурата, като например лошо управление, кибер атаки или други злонамерени действия или технически аварии.
croudfunding   финансиране от хората/тълпата

Crowdfunding is an emerging alternative form of financing that connects directly those who can give, lend or invest money with those who need financing for a specific project.

Финансирането от хората е зараждаща се алтернативна форма на финансиране, която свързва директно тези, които могат да дадат, дават на заем или инвестират пари с тези, които се нуждаят от финансиране за даден проект.
crowd sourcing   принос но хората

This is the practice of obtaining needed services, ideas, or content by soliciting contributions from a large group of people, and especially from an online community, rather than from traditional employees or suppliers.

Това е практиката на получаване на необходимите услуги, идеи или съдържание чрез поискване на приноса от голяма група хора и най-вече от онлайн общността, а не от традиционните служители или доставчици.
crowding out of private investments   изтласкване на частни инвестиции
A reduction in private investment that occurs because of the increase in government investment or intervention. Намаляване на частните инвестиции, което се случва поради увеличаване на правителствените инвестиции или заеми.
cultural globalization   културна глобализация
Cultural globalization is the process of unification through the common flow of information, images and goods produced in different parts of the world. It is driven by global media corporations and telecommunications networks. Cultural globalization requires attention to indigenous cultures, local practices and national experiences. Културната глобализация е процес на унифициране посредством общия поток информация, образи и стоки, произведени в различни части на света. Тя се развива, тласкана от глобалните медийни корпорации и далекосъобщителните мрежи. Културната глобализация изисква внимание към местните култури и практики и националния опит.
culture   култура

A collective phenomenon based on the social experience of a group or a category of people united by common values.

The ideas, customs and social behaviour of a particular people or society.

Колективно явление основаващо се на социалния опит на група или категория от хора обединени от общи ценности.

Идеите, обичаите и социалното поведение на определен народ или общество.
current, Direct Current (DC), Alternative Current (AD)   ток, постоянен ток, променлив ток
Flow of electrons in a conductor that is measured in amperes. Поток от електрони в даден проводник, който се измерва в ампери.
customary international law   обичайно международно право
A general and consistent practice by states accepted as binding law. Обща и последователна практика възприета от държавите като задължителна
customer   потребител / купувач


customer relationship management (CRM)   cистема за управление на взаимоотношенията с клиентите
A model for managing a company’s interactions with current and future customers. It involves using technology to organize, automate, and synchronize sales, marketing, customer service, and technical support Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите, за по-кратко само CRM система, е приложен софтуер за организации и предприятия, който управлява взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти.
customize   променям според нуждите
To modify (something) to suit a particular individual or task. Да се промени (нещо), така, че да подхожда на даден човек или задача.
cyber security policy   политика на киберсигурност
It provides a secure and reliable digital environment based on, and designed to guarantee the protection and preservation of freedoms and respect for fundamental rights online, as laid down in the EU Charter and Article 16 TFEU, in particular the rights to privacy and data protection while psying specific attention to the protection of children online. Тя осигурява сигурна и надеждна цифрова среда, основана и проектирана така, че да гарантира защитата и запазването на свободите и спазването на основните права онлайн, както са уредени от Хартата на основните права в Европейския съюз и чл.16 от Договора за ЕС и по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и закрилата на личните данни, като се обръща специално внимание и на защитата на децата в мрежата.
cyber security strategy   стратегия за кибернетична сигурност
The EU Cybersecurity plan to protect open internet and online freedom and opportunity. План на ЕК за защита на отворения интернет и онлайн свободата и възможностите.
cyber terrorism   кибертероризъм
Terrorism in cyberspace, the use of information technology by terrorist groups against networks which can cause a widespread damage. The infrastructure of the modern world relies heavily on computers and acts of cyber terrorism against these networks could be devastating. Тероризъм в киберпространството; използването на информационни технологии от терористични групи срещу мрежите, което може да доведе до широко разпространени вреди. В модерния свят инфраструктурата зависи в изключително голяма степен от компютрите и действията на  кибертероризма могат да доведат до унищожителни последици.
cyber-bullying   кибертормоз
Actions that make use of information and communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behavior by an individual or group, that is intended to harm another or others. Действия свързани с използването на информационни и комуникационни технологии в подкрепа на преднамерено, повтарящо се и враждебно поведение от страна на едно лице или група, което има за цел да навреди на други.
cyber-crime   киберпрестъпление
Crime committed using a computer network or the Internet. Престъпление, извършено чрез компютърна мрежа или Интернет.
cyberlaw   право на киберпространство
Law regulating activities that are conducted onlineл Право, което  урежда дейностите извършвани в мрежата.
cyberspace   кибелпространство
A term originated by the author William Gibson in his novel. The word Cyberspace is currently used to describe the whole range of information resources available through the computer network. Термин, който е произлязъл от авторът Уилям Гибсън в един негов роман. Думата киберпространство в момента се използва за описание на целия набор от информационни ресурси, които са достъпни чрез компютърната мрежа.
cyberstalking   преследване в мрежата
Technologically-based “attack” on one person who has been targeted specifically for that attack for reasons of anger, revenge or control.Cyberstalking can take many forms such as harassment, embarrassment and humiliation of the victim, emptying bank accounts, harassing family, friends and employers to isolate the victim and more. It can be extended to physical attacks, too. Технологична атака срещу лице, което е целенасочено набелязано като мишена специално за конкретното действие поради гняв, отмъщение или упражняване на контрол. Преследването в мрежата може да приеме много форми като заплашване, объркване или унижение на жертвата, изпразване на банковите й сметки, заплашване на семейството, приятелите и работодателите й, за да бъде изолирана и много други. Атаката в мрежата може да се разшири също така и да се стигне до физически атаки.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed