Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
dark fiber   тъмно, неосветено влакно

It is unused optical fiber that has been laid but is not currently being used in fiber-optic communications.

  Влакно от оптичен кабел, което не се използва и представлява свободен капацитет в съществуващ оптичен кабел. Може да бъде отдавано под наем.
data transfer rate   скорост за пренасяне на данни
It refers to the speed at which the computer transfers information to the memory, or the speed at which data is sent from one device to another.   Отнася се до скоростта, с която компютъра пренася информация до паметта, или скоростта, с която се изпращат данните от едно устройство до друго.
database   база данни
An organized collection of data that can be easily accessed, managed, indexed, searched, and updated.   Организиран набор от данни, които могат да бъдат лесно достъпни, управлявани, индексирани, търсени и обновявани.
datasets   масиви от данни
Most commonly a dataset corresponds to the contents of a single database table, or a single statistical data matrix, where each column of the table represents a particular variable, and each row corresponds to a given member of the dataset in question. The dataset lists values for each of the variables, such as height and weight of an object, for each member of the dataset.   Най-често масива от данни се отнася до съдържанието на една единствена таблица с база данни, или до една статистическа матрица от данни, където всяка колона от таблицата представлява определена променлива, а всеки ред се отнася до определен член от въпросния масив. Наборът от данни изброява стойностите за всяка от променливите, като например височина и тегло на обект за всеки член от масива с данни.
dB (electrical)   децибел (електрически)
A measure of relationship between two electrical quantities.
[dB (electctrical)] = 10 log (Pel 1/Pel 2) = 20 log (I1/I2).
  Мярка за отношение между две електрически величини.
[dB (electctrical)] = 10 log (Pel 1/Pel 2) = 20 log(I1/I2).
decimal   десетичен

 
decoder   декодер
A device, which is used to decipher information that is sent in the form of code over a communications channel.   Устройство разкодиращо информацията, изпратена под формата на код по информационен канал.
decoding   декодиране
A process applied to a coded signal, whereby the transmitted information is restored in its original type.   Процес, приложен към кодиран сигнал, при който предадената информация се възтановява в първоначалния си вид.
decree   указ, декрет
A decree is a rule of law usually issued by a head of state (such as the president of a republic or a monarch), according to certain procedures (usually established in a constitution). It has the force of law. The particular term used for this concept may vary from country to country.   Указът е юридически акт на държавен глава, който обикновено има конститутивно действие. С оглед ранга на издаващия орган разпорежданията в него обикновено имат важно значение. Съдържанието и юридическата му сила могат да се различават според функциите на държавния глава.Подобни актове в неславянските езици се именуват като декрети и едикти.
decryption   декриптиране
The process of making encrypted information readable (that is, unencrypted).   Процес свързан с това да се направи шифрованата информация четлива (то ест, некриптирана).
defamation   лишаване от слава
A term that means to damage the good  reputation of someone.   Термин, който означава да се навреди на добрата репутация на някого.
deliberation   обсъждане
Namely, a rational debate among equals, where people publicly discuss, endorse and criticise one another’s points of view in a thoughtful, respectful discussion of an issue and action to be taken on it.   Именно – рационални  дебати сред равни, където хората публично дискутират, одобряват и критикуват различни  гледни точки в хода на внимателна и почтена размяна на мнения по даден проблем и се предприемат действия по него.
deliverable (projects)   отчетни материали по задачи
A report or item that must be completed and delivered under the terms of an agreement or contract.   Доклад или отчет, който трябва да бъде приключен и предаден в срок, според условията на договор.
demand   търсене (като икономическо понятие)
An economic concept that describes a buyer's desire, willingness and ability to pay a price for a specific quantity of goods or services.   Икономическо понятие, което описва желанието, склонността и възможността на даден купувач да плати дадена цена за определено количество стоки или услуги.
demand aggregation   съвкупно търсене
In the field of telecommunications demand aggregation is about pooling the demand for telecommunications services in a region or sector.   В областта на телекомуникациите съвкупно търсене означава обединяване на търсенето на телекомуникационни услуги в даден регион или сектор.
Demand Assignment Multiple Access  (DAMA)   технология с честотно управление на канали
DAMA is a technology used to assign a channel to clients that don't need to use it constantly. DAMA systems assign communication channels based on requests issued from user terminals to a network control system.   Протокол, използван в спътниковите комуникации, позволяващ ефективно прехвърляне на резервните канали на база първи дошъл, първи обслужен според приоритета на данните. Колективен достъп по заявка.
democracy   демокрация
The origins of the term democracy can be traced back to Ancient Greece. Democracy meant the rule by the demos, i.e. the people. However, the Greeks originally used it to mean “the poor” or “the many”. Nowadays many meanings can be attached to the word. Perhaps the most concise of them is that it is government of the people, by the people and for the people. The precise nature of democratic rule has been the subject of fierce political and ideological debate.
  Произходът на понятието демокрация може да се проследи във времето чак до древна Гърция. Демокрация означавало управление на демоса, т.е. на народа. Първоначално обаче гърците употребявали думата народ със значение „бедните” или „многото”. Днес понятието демокрация има много значения. Може би най-краткото от тях е управление на народа, от народа и за народа. Точната същност на демократичното управление е обект на яростни политически и идеологически дебати.
democratic citizenship   демократично гражданство
Democratic citizenship is membership in a political democracy. It signifies the important role people in a community and a country need to play – they need to take active part in decision-making that affects them and their community Therefore it pertains to the ability of people to participate in democratic processes and to contribute to democratic reforms.   Демократичното гражданство е принадлежността към политическата демокрация.То обозначава важната роля, която хората в дадена общност или страна е необходимо да играят, а именно, че те трябва да вземат активно участие във вземането на решения, които засягат тях и тяхната общност. Следователно демократичното гражданство се отнася до възможността хората да участват в демократичните процеси и да допринасят за разгръщането на демократичните реформи.
democratic deficit   демократичен дефицит
Loss of democratic legitimacy due to the transferring of powers to the national executive institutions and the European institutions as a result of the integration. The sense is that parliaments as representative institutions become of secondary importance at the expense of national and international executive bodies.   Загуба на демократична легитимност поради прехвърлянето на компетентности на националните органи на изпълнителната власт и европейските институции в резултат на интеграцията. Смисълът е, че парламентите, като представителни институции придобиват второстепенно значение в сравнение с националните и международните изпълнителни органи.
demodulator   демодулатор
A device that performs a recovery of output signals   Устройство, което извършва възстановяване на изходните сигнали.
Dense Wavelength Division Multiplexing    (DWDM)   технология с честотно уплътнение на канали
Dense wavelength division multiplexing (DWDM) is a technology that puts data from different sources together on an optical fiber, with each signal carried at the same time on its own separate light wavelength.   Основно предимство на DWDM технологията е, че е независима по отношение на протоколи и скорост . По този начин DWDM-базираните мрежи  предлагат различни видове пренос на различни скорости през един оптичен канал.. Очаква се DWDM да бъде основна технология на всички оптични мрежи в бъдеще.
deployment   Разгръщане, разполагане
To arrange, place, or move  an object strategically or appropriately.   Да се подреди, постави или премести даден обект стратегически или по подходящ начин.
deregulation   дерегулиране
A process of removing regulatory restrictions imposed on enterprises/individuals.   Процес на премахване на регулаторните ограничения, наложени върху предприятия/ физически лица.
desktop   десктоп / работен екран
 
desktop-as-a-service (DaaS)   виртуална десктоп инфраструктура като услуга
Desktop-as-a-service (DaaS) is a form of virtual desktop infrastructure (VDI) in which the VDI is outsourced and handled by a third party. Also called hosted desktop services, desktop-as-a-service is frequently delivered as a cloud service along with the apps needed for use on the virtual desktop.    Виртуална десктоп инфраструктура , която е възложена на външни изпълнители и се поддържа от трета страна. Също така се нарича домакинска десктоп услуга, десктоп-като-услуга, често  доставяна  като облачна услуга, заедно с приложенията , необходими за използване на виртуалния десктоп.
DG Communications Networks, Content and Technology (CONNECT)   Генерална дирекция в ЕК „Съобщения, съдържание и технологии”

The DG helps to harness information & communications technologies in order to create  jobs and generate economic growth; to provide better goods and services for all; and to build on the greater empowerment which digital technologies can bring in order to create a better world, now and for future generations.

The Digital Agenda of the EU is managed by the European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology.
  Генералната дирекция помага при използването на информационните и комуникационните технологии, за да се създадат работни места и да се генерира растеж; да се предоставят по-добри продукти и услуги за всички; и да се създадат по-големи правомощия, които цифровите технологии могат да донесат, за създаването на един по-добър свят, по настоящем и за бъдещите поколения. Цифровата програма на ЕС се управлява от Генералната дирекция по далекосъобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия.
dialogue box   диалогов прозорец

A special box that appears when the computer needs additional information in order to carry out a task.

  Специален прозорец, който се появява когато компютърът се нуждае от допълнителна информация, за да изпълни определена задача.
dial-up network access   dial-up мрежов достъп
Refers to connecting a device to a network via a modem and a public telephone network. Dial-up access is really just like a phone connection, except that the parties at the two ends are computer devices rather than people.   Свързване на устройство с мрежа чрез модем и обществена телефонна мрежа. Dial-up достъпът вдействителност наподобява телефонна връзка, с изключение на това, че участниците в двата края са компютърни стройства, а не хора.
digital   цифров /дигитален/

 
Digital Agenda for Europe (DAE)   Цифрова програма за Европа /Програма в областта на цифровите технологии за Европа

The Digital Agenda for Europe (DAE) is one of the seven flagship initiatives of the Europe 2020 Strategy. It defines the key role of Information and Communication Technologies (ICT) for Europe to succeed in its ambitions for 2020. The objective of this Agenda is to chart a course to maximize the social and economic potential of ICT, most notably the internet.

  Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) е една от седемте водещи инициативи на стратегията Европа 2020. Тя определя  ключовата роля на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) чрез които Европа да постигне целите си до 2020 г.Целите на програмата са планиране на политиката за максимално използване на потенциала на ИКТ, особено на интернет.
digital cellular systems   цифрови клетъчни системи
 
digital communications system   цифрова комуникационна система
A digital communications system is a communications system in which the messages are transmitted in a digital form.   Цифровата комуникационна система е система за комуникация, в която съобщенията се предават в цифров вид.
digital divide   цифрово разделение

An economic inequality between groups, broadly restricted, in terms of access to, use of, or knowledge of information and communication technologies (ICT).

The term ‘digital divide’ is most commonly used to define the gap between those individuals and communities that have access to the information technologies and those that do not. Although there are several reasons for this ‘digital divide’, the most important is the lack of an adequate broadband infrastructure. From the regional point of view, the degree of urbanisation is an important factor for access to and use of ICTs. Internet penetration remains thus much lower in thinly populated areas throughout the European Union.
 

Икономическо неравенство между групи силно ограничени по отношение на достъп до, използване на, или знания за информация и комуникационни технологии.

Изразът „цифрово разделение“ се използва най-често, за да опише разслоението между лицата и общностите, които имат достъп до информационните технологии, и тези, които нямат такъв достъп.  Въпреки, че има няколко причини за това „цифрово разделение“, най-важна е липсата на подходяща инфраструктура за широколентов достъп.  От регионална гледна точка степента на урбанизация е важен фактор за достъпа и използването на ИКТ. Така навлизането на интернет остава много по-ниско в по-слабо населените райони в целия Европейски съюз.
digital dividend   цифров дивидент
The freed amount of radio spectrum due to switch over from analogue to digital terrestrial TV. It provides a unique opportunity to meet the huge demand of the public for new wireless communications services, letting broadcasters significantly expand their services while at the same time providing adequate spectrum for social and economic uses. Applications in the latter category will include broadband applications to help overcome the ‘digital divide’.  

Освободеният обем от радио спектъра в резултат на преминаването от аналогово към цифрово излъчване. Той предоставя възможност да се удовлетворят огромните нужди на обществото от нови безжични комуникационни услуги.

Цифровият дивидент се отнася до спектъра, който се освобождава в процеса на предаване на цифрова телевизия. Когато телевизионните предаватели преминат от аналогови платформи единствено към цифрови платформи част от електромагнитния спектър, който се използва за предаване ще бъде освободен, тъй като цифровата телевизия се нуждае от по-малко спектър, отколкото аналоговата телевизия.
Digital Enhanced Cordless Telecommunications  (DECT)   стандарт за безжична технология
A standard developed by ETSI for wireless technology used for short-range communications, for example cordless telephones.   Стандарт, разработен от ETSI за безжична технология, използвана за комуникация на кратки разстояния.
digital exclusion   цифрово изключване
A term that is used to characterize a gap between those citizens who use or have access to telecommunications technologies (e.g., telephones, computers, the Internet) and those who do not.   Термин, който се използва, за да характеризира пропастта между тези граждани, които използват или имат достъп до телекомуникационни технологии (например, телефони, компютри, Интернет) и тези, които нямат.
digital media ecosystem   цифрова медийна екосистема

Personalization of content, multi interactivity and connectivity of various smart devices created digital media ecosystem. It engages users to actively participate, to fully participate and communicate in a new way in an environment where content follows them wherever they are, whatever device they  use, helping them and entertaining them.

  Персонализацията на съдържание, многоканалната интерактивност и свързаността на различни умни устройства създадоха цифровата медийна екосистема. Тя ангажира потребителите да участват активно, да съпреживяват и да общуват по нов начин в една среда, в която съдържанието ги следва където и да се намират, каквито и устройства да ползват, като им помага и ги забавлява.
digital overlay network   цифрова многослойна мрежа

A telecommunications network that runs independently on top of another one, although supported by its infrastructure.

Examples of overlay networks include cloud provider networks, peer-to-peer (P2P) networks, virtual private networks (VPNs), content delivery networks (CDNs), experimental networks, and voice over IP (VoIP) services such as Skype.
  Далекосъобщителна мрежа, която работи самостоятелно върху друга, въпреки, че се поддържа от собствената си инфраструктура. Примерите за насложени мрежи включват мрежи за предоставяне на облачни услуги, мрежи от точка до точка (P2P), виртуални частни мрежи (VPNs), мрежи за предоставяне на съдържание (CDNs), експериментални мрежи и услуги за глас през интернет протокол (VoIP), като например Скайп.
digital rights management (DRM)   управление на цифрови права
A general term used to describe any type of technology that aims to stop, or at least ease, the practice of piracy. DRM refers to a collection of systems used to protect the copyrights of electronic media.   Общ термин, използван за описване на всякакъв вид технология, която има за цел да спре или да улесни практиката на пиратството. DRM се отнася до системи, използвани за защита на авторските права на електронните медии.
Digital Signal Processing DSP   цифрова обработка на сигнала
The goal of DSP is to convert the signal from an analog to a digital form by using  the mathematical manipulation.   Целта на цифровата обработка на сигнала е да превърне сигнала от аналогов в цифров посредством математическа обработка.
Digital Subscriber Line (DSL)   цифрова абонатна линия

A public network technology that delivers high bandwidth over conventional copper wiring at limited distances. Always-on technology that allows users to connect to the Internet.

Digital subscriber line (DSL), originally digital subscriber loop) is a family of technologies that provide Internet access by transmitting digital data over the wires of a local telephone network.

 

Обществена мрежова технология, която предава високочестотни сигнали по конвенционални медни жици на ограничени разстояния. Винаги включена технология, позволяваща на потребителите да осъществяватт връзка с интернет.

При цифровата абонатна линия се използва обикновена телефонна линия по която се предават данни със скорост над 1,5 Mbps на разстояние ~ 4,5 km.
Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)   DSLAM мултиплексор

The main difference between shared access (or fully unbundled lines used to provide xDSL access) and bitstream access is the provisioning of the DSLAM. In the case of shared access the DSLAM is always operated by the new entrant (even in the case of virtual collocation the incumbent only maintains the DSLAM), whereas in the case of bitstream access, the DSLAM is operated by the incumbent.

  Основната разлика между съвместния достъп или самостоятелното ползване на достъпа до абонатна линия, използван за предоставяне на DSL достъп) и битстрийм достъпа е в предоставянето на DSLAM. В случая на съвместно ползване на достъп до абонатна линия, DSLAM мултиплексорът винаги се управлява от новия участник на пазара (дори в случаите на виртуално съвместно разполагане, историческото предприятие само поддържа DSLAM мултиплексора), докато при битстрийм достъпа съоръжението се управлява от историческото предприятие.

Digital Terrestrial Television (DTTV)   цифрова наземна телевизия
The purposes of digital terrestrial television is to provide more capacity than analog, provide better quality picture, and to lower operating costs for broadcast and transmission. A terrestrial implementation of digital television (DTV) technology uses an aerial to broadcast to a conventional television antenna (or aerial) instead of a satellite dish or cable television connections.   Главната цел при въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, осигуряване на по-добро качество и програмно разнообразие, както и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.
Digital to Analog Converter (DAC)   цифрово-аналогов декодер
A device that converts digital data into analog signals.   Устройство, което превръща цифрови данни в аналогови сигнали.
Digital Video Broadcasting (DVB)   цифрово видеоразпръскване
An internationally accepted open standard for digital television.   Международен отворен стандарт за цифрова телевизия.
direct dialling in   директно входящо избиране

 
directive   директива
A legislative act of the European Union, which requires member-states to achieve a particular result without dictating the means of achieving that result. It can be distinguished from regulations which are self-executing and do not require any implementing measures.Directives can be adopted by means of a variety of legislative procedures depending on their subject matter.   Законодателен акт на Европейския съюз, който изисква държавите-членки да постигнат определен резултат, без да диктува средствата за постигане на резултата. Тя може да бъде разграничена от регламентите, които се отнасят до самостоятелно изпълнение и не изискват никакви мерки за въвеждане. Директивите могат да бъдат приети посредством разнообразие от законодателни процедури в зависимост от техния предмет.
Directorate General (DG)   Генерална дирекция
A directorate-general is a branch of an administration dedicated to a specific field of expertise, i.e. Information Technologies.   Генерална дирекция е клон на една администрация, посветен на конкретна експертна област, например: Информационни технологии.
Directorate General Internal Market and Services (DG MARKT) EC   Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ ЕК

 
directory enquiry services   телефонен указател
Electronic communications services enabling the calling end-user to obtain information about the telephone number of a subscriber through submitted data individualizing the subscriber: name and, where necessary, address.   Електронни съобщителни услуги, даващи възможност на осъществяващия повикването краен потребител да получи информация за телефонния номер на абонат по подадени данни за индивидуализация на абоната - име, а когато е необходимо - адрес.
disrupt competition   нарушавам конкуренцията
 
distribution frame; CDF (Collocation Distribution Frame);
MDF (Main Distribution Frame)
  разпределител, репартитор; 
репартитор за съвместно разполагане/ ползване;
главен репартитор

1. In telecommunications, a distribution frame is a passive device which terminates cables, allowing arbitrary interconnections to be made.

2. (MDF) located at a telephone central office terminates the cables leading to subscribers on the one hand, and cables leading to active equipment (such as DSLAMs and telephone switches) on the other.

3. In broadcast engineering, a distribution frame is a location within an apparatus room through which all signals (audio, video, or data) pass, with the ability to arbitrarily route and connect sources and destinations between studios and other internal and external points. Connections can either be soldered, or made using terminal blocks.
  1. Пасивно съоръжение в сграда на автоматична телефонна централа, където завършват абонатните линии (усуканите метални двойки) и се извършва свързване към други съоръжения чрез гъвкави връзки.
do not track policy   политика за непроследяване
‘Do not track me’ is a term that refers to a series of policy proposals that protects users’ right to choose whether or not to be tracked by third-party websites. It’s about privacy, data and cookies.   “Не ме проследявай” е термин за предложения свързани с политики, които защитават правата на потребителите  да избират дали да  бъдат  или да не бъдат проследявани от уеб-сайтове на трети лица. Става дума за лична неприкосновеност, данни и бисквитки.
domain name   име на домейн
A name that identifies one or more IP addresses. Domain names always have at least two parts that are separated by dots.   Име, което обозначава един или повече IP адреси. Домейн имената винаги съдържат най-малко две части, които са разделени с точки .
Domain Name System (DNS)   система за именуване на домейни
An Internet service that converts domain names to IP addresses.   Интернет услуга, която превръща имената на домейни в IP адреси.
Dots Per Inch (DPI)   точки за инч
A measurement which indicates the resolution of an image. The more dots per inch, the higher or better the resolution of the image will be.   Мерна единица, която показва разделителната способност на изображението. Колкото повече точки има в един инч, толкова по-висока или по-добра ще бъде разделителната способност на изображението.
drop-down list   падащ списък

A list of items from which you can make selections.

  Списък от обекти, от които можете да избирате.
Dual-Tone Multi-Frequency (Dialing/Signaling) (DTMF)   двутонално многочестотно номеронабиране

DTMF is used for telecommunication signaling over analog telephone lines in the voice-frequency band between telephone handsets and other communications devices and the switching center. The version of DTMF that is used in push-button telephones for tone dialing is known as Touch-Tone.

  Тонално набиране или тонален сигнал е двутонален многочестотен аналогов сигнал, който се използва при набирането на телефонни номера, а също така и в различни интерактивни системи, като система за гласови отговори.
due process   справедлив процес
A fundamental, constitutional guarantee that all legal proceedings will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard before the government acts to take away one's life, liberty, or property. It is also a constitutional guarantee that a law shall not be unreasonable, arbitrary or capricious.   Основна конституционна гаранция, че правните процедури ще бъдат справедливи и всеки ще бъде уведомен за тях и ще му бъде предоставена възможност да говори преди държавните органи да отнемат живота, свободата или собствеността му. Това е също така конституционна гаранция, че законът е разумен и няма да е произволен или непоследователен.
duplex   дуплекс
Simultaneous transmission of information (data) at a certain bandwidth and expectation of a reply (reception) at another bandwidth.   Едновременно предаване на информация (данни) на дадена честота и очакване на отговор (приемане) на друга честота.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)   протокол за конфигуриране на динамични работни станции
A software utility that automatically assigns IP addresses to client devices in a large network.   Софтуерна програма, която автоматично определя IP адреси за клиентските устройства в голяма мрежа.
dynamic routing   динамично маршрутизиране
Routing that adjusts automatically to network topology or traffic changes. Also called adaptive routing.   Маршрутизиране, което автоматично се приспособява към мрежовата топология или промените в трафика. Нарича се още адаптивно маршрутизиране.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed