Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
facilitative tools   улесняващи инструменти
Electronic features used to deliver online content. Examples include mailing lists, chat programs, streaming audio, streaming video, and web-pages. Електронни инструменти, използвани за предоставяне на електронно съдържание. Примери за това са списъци с ел. пощи, програми за чат, аудио и видео предаване и уеб- страници.
facts & figures     точни данни

false positive e-mail     погрешно отхвърлено положителено електронно писмо
A legitimate email message that is mistakenly rejected or filtered by a spam filter. Законно електронно писмо, което погрешно е отхвърлено или филтрирано от филтъра за спам съобщения.
family voting   семейно гласуване
A process that refers to circumstances in which one family member decides or influences the voting choices of other family members.
Процес, който се отнася до обстоятелства, при които един  член от семейството решaва  или оказва влияние върху гласуването на други членове на семейството.
FAQ (frequently asked questions)   често задавани въпроси
Documents that list and answer the most common questions on a particular subject. Документи, в които се изброяват и се дава отговор на най-често срещаните въпроси по определена тема.
fast ethernet   бърз етернет
Any of a number of 100-Mbps Ethernet specifications. Fast Ethernet offers a speed increase ten times than that of the 10BASE-T Ethernet specification, while preserving such qualities as frame format, MAC mechanisms, and MTU. Която и да е от множеството 100-Mbps Ethernet спецификации. Бързия Ethernet предлага  10 пъти по-висока скорост от 10BASE-T Ethernet спецификацията, докато в същото време запазва свойства като формат на фрейма, MAC механизми и MTU.
fault tolerance   толерантност към грешки
The ability of a system to continue to function despite an unexpected hardware or software failure. Способността на системата да продължава да функционира въпреки неочаквана  хардуерна неизправност или софтуерна грешка.
Fiber Distributed Data Interface (FDDI)   интерфейс за разпространение на данни

A set of protocols that allows the transmission of data over fiber optic cable.

Type of Token Ring network that is used in larger LANs.

Набор от протоколи, които позволяват да се пренасят данни по влакнесто-оптичен кабел.

Вид пръстеновидна мрежа, която се използва при по-големи локални мрежи (LAN).
fiber optics   влакнеста оптика

A technology that uses glass (or plastic) threads (fibers) to transmit data.

Технология, която използва стъклени (или синтетични) влакна за предаване на данни.
fiber-optic cable   влакнесто-оптичен кабел

Cabling that has a core made of strands of glass or plastic, through which light pulses are carried. Fiber has many advantages over copper in terms of transmission rate and signal integrity over distance; however, it is more expensive and more difficult to work with.

A fiber optic cable is a network cable that contains strands of glass fibers inside an insulated casing. These cables are designed for long distance and very high bandwidth (gigabit speed) network communications.

Кабел със сърцевина направена от стъклени или пласмасови нишки, през които се пренасят светлинните импулси. Фиброоптичния кабел има много предимства пред  медта, по отношение на скоростта за пренос на данни и цялостта на сигнала за определено разстояние; той обаче е по-скъп и с него се работи по-трудно.

Влакнесто-оптичният кабел (наричан също оптично влакно, оптичен кабел, или само влакно) е по-нова и по-бърза, но и сравнително скъпа преносна среда, набираща все по-голяма популярност с нарастването на популярността на високоскоростните приложения. Той може да работи  със скорост от 1 Gbps и повече.

Fibre-to-the- Building (FTTB)   оптика до сградата

An optical fiber reaches the boundary of the building, such as the basement in a multidwelling unit, and the final connection to the

subscriber’s premises is a physical medium other than Optical Fiber.
Оптичнoто влакно достига границата на сградата, като например сутерена в многожилищна единица, а крайната връзка с помещенията на абонатите е физическа среда, различна от оптично-влакнестата.
Fibre-to-the- Curb/Cabinet  (FTTC)   оптика до разпределителен шкаф
The fibre-optic reaches the the city area, neighbourhood, or a group of dwellings ending in a specific curb/cabinet. Оптичнoто влакно достига микрорайона, квартала или групи домове като завършва в специализиран шкаф.
Fibre-to-the-Home  (FTTH)   оптика до дома
A communications architecture in which the final connection to the subscriber’s premises is Optical Fibre. The fibre optic
 communications path is terminated on or in the premise for the purpose of carrying communications to a single subscriber.
Комуникационна/съобщителна архитектура, при която крайната връзка с мястото на абоната е оптичен кабел. Влакнесто-оптичния съобщителен път завършва до или в място/помещение с цел да пренася съобщенията до един абонат.
file   файл
A block of logically related data that is given a single name and is treated as a single unit. Съвкупност от логически свързани данни, на които е дадено едно наименование и се разглеждат като самостоятелна единица.
File Allocation Table (FAT)   таблрица за определяне местоположението на файла
A table that the operating system uses to store information about where files are stored on a disk. Таблица, която операционната система използва, за да запамети информация  относно това, къде се съхраняват файловете върху диска.
file extension   разширение на файл
A designation that describes the file format or the type of application that created a file. Обозначение, описващо формата на файла или вида приложение, което е създало този файл.
file management   управление на файлове
A hierarchical structure of files, folders, and drives in Windows. Йерархична структура от файлове, папки и устройства в Windows.
file management system   система за управление на файлове
Organizational tools that assist with the filing, storage and retrieval of paper or electronic documents. Организационни инструменти, които подпомагат подаването, съхранението и обработката  на хартиени  или електронни документи.
file system   система от файлове
A file system  is the way in which files are named and where they are placed logically for storage and retrieval. файлова система  е начинът, по който се обозначават файловете, както и къде са разположени логически за съхранение и извличане.
File Transfer Protocol (FTP)   протокол за пренос на файлове
A protocol through which internet users can interact with a website. Протокол, чрез които интернет потребителите могат да си взаимодействат с определен интернет сайт.
financial regulation   финансов регламент
It sets out the operating principles and basic rules governing the EU budget. It deals thoroughly with the budget. Той определя  оперативните принципи и основните правила управляващи бюджета на ЕС. Занимава се изцяло с бюджета.
fingerprint reader   четец на пръстови отпечатъци
A fingerprint reader, also called fingerprint scanning, is the process of electronically obtaining and storing human fingerprints. Четец на пръстови отпечатъци, наричан още скенер на пръстови отпечатъци е процес на електронно получаване и съхраняване на човешки пръстови отпечатъци.
firewall     защитна стена
A software and/or hardware-based network security system that controls the incoming and outgoing network traffic by analyzing the data and determining whether they should be allowed through or not, based on applied rule set. Система за мрежова сигурност, базирана на софтуер и/или хардуер, която контролира входно/изходния трафик, чрез анализиране на данните и определяне на това дали те да бъдат допуснати или не, съгласно зададени правила.
fixed line   стационарна линия
A communications cable, as one used to transmit telephone or other signals. Съобщителен кабел за предаване на телефонни или други сигнали.
fixed telephone servicе   фиксирана телефонна услуга
A public telephone service of a definite quality, provided between fixed termination points over a public electronic communications network. Oбществена телефонна услуга с определено качество, предоставяна между фиксирани крайни точки на обществена електронна съобщителна мрежа.
Fixed Termination Rate (FTR)     тарифа за терминиране на повиквания във фиксирана мрежа
Termination rates are the charges which one telecommunications operator charges to another for terminating calls on its network. Тарифите за терминиране са таксите, с които един телекомуникационен оператор таксува друг за пренос на обаждания в неговата мрежа
fixed-mobile convergence   конвергенция на фиксирани и мобилни услуги
A device and infrastructure technology trend that enables the transparent use of voice and data applications across fixed and mobile access points. Фиксирана мобилна конвергенция описва тенденцията към свързване между фиксирани и безжични или мобилни далекосъобщителни мрежи и - всяка фиксирана мрежова инфраструктура, която позволява интеграция с мобилни телефони.
flash animation   флаш анимация
It can only be created using the Flash animation application. Тя може да бъде създадена само с помощта на приложението за флаш анимация.
flash memory   чип с памет
A rewritable memory chip that retains data after the power is turned off. Чип с памет, върху който може да се презаписва и данните се запазват след прекъсване на захранването.
flash ROM   компютърен чип с памет
A computer chip with a read-only memory that retains its data when the power is turned off and that can be electronically erased and reprogrammed without being removed from the circuit board. Компютърен чип с памет само за четене, който запазва своите данни, когато захранването е изключено и в който информацията може да бъде електронно изтрита и презаписана, без да се демонтира от платката.
Floppy Disk Drive (FDD)   флопи дисково устройство


floppy drive data cable   кабел за пренос на данни до флопи устройство


foreclosure strategy стратегия за ограничаване на достъпа


foreign direct investment преки чуждестранни инвестиции


form factor форм фактор
Physical size and shape of computer components. Components that share the same form factor are physically interchangeable. Компютърни компоненти с физически размер и форма. Компоненти, които споделят един и същи форм фактор са взаимно заменяеми физически.
forum shopping в търсене на съд
A metaphorical name given to the practice pursued by some claimants to file their claim in the state where they think the courts are most likely to provide a favorable judgment. Using such an opportunity plaintiffs try to find the most suitable jurisdiction to carry out legal proceedings. Метафорично определение на практиката, прилагана от някои ищци, да образуват дело в държавата, където според тях съдът е най-вероятно да се произнесе с благоприятно решение. Като се възползват от подобна възможност, ищците се опитват да намерят най-удобната юрисдикция, за да дадат ход на правните процедури.
frame relay технология за високоскоростно предаване на данни
A technology for high-speed data transmission with minimum delay of the transmitted information and the efficient use of bandwidth. Технология за високоскоростно предаване на данни с минимално закъснение на предаваната информация и ефективно използване на честотната лента.
freeware безплатна компютърна програма
A free computer program usually made available on the Internet or through user groups. Безплатна компютърна програма, която обикновено се предоставя чрез интернет или чрез потребителски групи.
Front Side Bus (FSB) предна шина


full backup пълно архивиране


full unbundled access to the local loop самостоятелен необвързан достъп до абонатната линия
The provision of access to the local loop or local sub-loop by an undertaking having significant market power, allowing the use of the full capacity of the network infrastructure. Предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от нея от предприятие със значително въздействие върху пазара, което позволява използване на пълния капацитет на мрежовата инфраструктурата.
full-duplex transmission пълно дуплексно предаване на данни


fully unbundled lines напълно необвързани линии
Fully unbundled lines supplied by the incumbent operator to other operators (new entrants), excluding experimental lines. In the case of full unbundling, a copper pair is rented to a third party for its exclusive use. As fully unbundled lines (LLU) supplied by the incumbent operator to the new entrants could in principle be used for services other than broadband, the total number of LLU for access to internet will be lower than the total number of LLU. В случай на пълно развързване историческият оператор отдава под наем на трета страна инфраструктурата си за ползване.
future-proof (of a system, computer, program, product etc) устойчиво развитие

Something that is unlikely to become obsolete, it is  guaranteed not to be superseded by future versions, developments, etc.

Нещо, което няма да остарее, няма да  излезе от употреба, гарантира се, че   няма да бъде изместено от бъдещи версии, разработки и т.н.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed