Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
gamepad   геймпад (входно устройство)

An external controller used as an input device, primarily for gaming.

Външно устройство, използвано като вход за комуникация, основно при игри.
gate keepers   пазачи на достъпа
The ones who guard and influence the information flow. Тези, които охраняват и влияят на информационния поток.
gateway   шлюз
A combination of hardware and software that connects networks or network devices. Комбинация от апаратно и програмно осигуряване, която свързва мрежи или мрежови устройства.
General Packet Radio Service (GPRS)   пакетна радиовръзка за общо ползване
A packet-oriented mobile data service on the 2G and 3G cellular communication system's global system for mobile communications (GSM). It is charged according to the transmitted volume of information (such as Megabyte). Надстройка над мобилния стандарт от второ поколение GSM. Всеки потребител на мобилни мрежи от поколения 2G или 3G ползва GPRS. Тарифира се на предаден обем информация (напр. мегабайт).
Geodesy, Cartography and Cadastre Agency   Агенция по геодезия, картография и кадастър
http://www.cadastre.bg/ http://www.cadastre.bg/
Geographic Information System (GIS)   географска информационна система (ГИС)
An integration of hardware, software, and data for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of geographically referenced information. Съвкупност от компютърен хардуер, както и данни а за въвеждане, съхраняване, манипулиране и анализиране на географски реферирана информация.
geographic number   географски номер
A number from the National Numbering Plan where a part of its digit structure contains geographic significance used for routing calls to the physical location of the network termination point of an electronic communications network. Номер от Националния номерационен план, част от цифрите на който имат географско значение и които се използват за маршрутизация на повиквания към физическо местоположение на крайна точка на електронна съобщителна мрежа.
Georgraphic Number Portability (GNP)   преносимост на географски номера

The possibility for customers to keep their phone number when changing:

-the address (location) within the geographic code without changing the supplier (operator);

-the telephone service supplier  (operator) within the geographic code.

Възможността абонатите да запазят телефонния си номер при промяна на:

-адреса (местоположението) в рамките на географския код без смяна на доставчика (оператора);

-доставчика (оператора) на телефонни услуги в рамките на географския код.
geostationary orbit   геостационарна орбита
A circular orbit positioned approximately 36 000 km above the Earth's equator and having a period of the same duration and direction as the rotation of  the Earth. Кръгова орбита разположена на височина около 36 000 км над земния Екватор, всяка точка от която се върти синхронно с въртенето на Земята и ортогоналната й проекция върху Земята е неподвижна.
Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON)   гигабитова пасивна оптична мрежа
Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON) standard represented an increase, compared to PON. GPON (Gigabit PON) е гигабитовият вариант на PON мрежата.
Gigabyte (GB)   гигабайт
one thousand Megabytes хиляда мегабайта
Gigahertz (GHz)   гигахерц
one billion (1,000,000,000) Hz. един милиард (1,000,000,000) Hz.
global governance   глобално управление
A world government means that a supreme world power has to be established. However, for the time being it is not feasible to create a world state. On a political scale the United Nations (UN) represents an attempt to unite nations around the highest standards of international conduct and human rights law. Световно правителство означава установяването на върховна световна власт.За момента обаче не е възможно да се създаде световна държава. На политическа плоскост ООН е опит да се обединят нациите около най-високите стандарти на международно поведение и право на човешките права.
Global Internet Policy Observatory (GIPO)   Обсерватория за глобална интернет политика
The European Commission plans  to launch a platform called the Global Internet Policy Observatory (GIPO). The project’s goal is to increase awareness and knowledge regarding Internet policies. Европейската комисия  планира създаването на Обсерватория за глобална интернет политика (GIPO).Целта на проекта е да повиши информираността и знанията относно интернет политиките.
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)   глобална морска система за бедствие и безопасност
A global electronic communications network for prioritative transmisssion of messages in case of marine disasters and break-downs. Глобална електронна съобщителна мрежа за приоритетно предаване на съобщения при морски бедствия и аварии.
Globalization   Глобализация

A complex of processes implying a borderless world. It points to the emergence of interconnectedness in which the geographical distance is of declining relevance and territorial boundaries are becoming of less significance.

Комплекс от процеси, които предполагат свят без граници. Те насочват към възникването на взаимна свързаност, в която намалява значението на географската отдалеченост и на териториалната ограниченост.
good governance   добро управление
Assisting organizations to make better decisions and manage risks towards achieving the organization’s objectives ensuring efficient management and improving the competitiveness of private and public entities. Подпомага организациите за вземане на по-добри решения и за управление на рисковете, насочени към постигане на целите й като осигурява ефикасно управление и подобряване на конкурентоспособността на частни и публични предприятия.
governance   управление
The way the power is exercised through a country’s economic, political, and social institutions.” Начинът, по който се упражнява властта чрез икономическите, политическите и социалните институции на една страна.
governance authority   орган на управление


Government Advisory Committee (GAC)   Правителствен консултативен комитет
The GAC's key role is to provide advice to ICANN on issues of public policy, and especially where there may be an interaction between ICANN's activities or policies and national laws or international agreements. Основната роля на Правителствения консултативен комитет е да предоставя съвети на ICANN по въпросите свързани държавната политика и по-специално там, където може да има взаимодействие между дейностите на ICANN или политиките и националните закони, или международните споразумения.
granurality data   точни данни

Graphical User Interface (GUI)   графичен потребителски интерфейс


graphics application   графични приложения


Graphics Device Interface (GDI)   интерфейс за графично устройство


grayware   „грейуеър”, потенциално опасно приложение
Grayware refers to applications or files that are not classified as viruses or trojan horse programs, but can still negatively affect the performance of the computers on your network and introduce significant security risks to your organization. Often grayware performs a variety of undesired actions such as irritating users with pop-up windows, tracking user habits and unnecessarily exposing computer vulnerabilities to attack. „Грейуеър” се отнася до приложения или файлове, които не са класифицирани като вируси или троянски кон, но все още могат да се отразят негативно върху работата на компютрите в мрежата и да доведат до значителни рискове за сигурността на вашата организация. Често грейуеърът изпълнява различни нежелани действия като дразнене на потребителите с изскачащи прозорци, проследяване на потребителсото поведение и ненужно излага устройствата на потенциална атака през компютърните уязвимости.
ground   заземяване
In electrical engineering, ground or earth can refer to the reference point in an electrical circuit from which voltages are measured, a common return path for electric current, or a direct physical connection to the Earth. В електротехниката, заземяването или земята се отнася до референтната точка в електрическата верига, от която се измерват напрежения, общ обратен път на електрическия ток, или директен физически контакт със Земята.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed